oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Lucie Jandová, Petr Šlauf, Jaroslav Svejkovský: Pojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2756-2872

autor: JUDr. Martin Mikyska, advokát v Malé Skále
publikováno: 10.09.2015

C. H. Beck, Praha 2014, 353 stran, 790 Kč.

Nakladatelství C. H. BECK postupně „mapuje“ monografiemi v edici Beckovy komentáře jednotlivé právní instituty nového občanského zákoníku. Pro orientaci těch, kteří se chtějí blíže seznámit s příslušnými partiemi nového „občana“ a srovnat si svoje dosavadní poznatky i naučené myšlení, vytvořené při aplikaci dosavadní právní úpravy, s úpravou novou, navíc za solidní cenu, jsou takové publikace vysoce přínosné. Výše uvedené platí i pro nás advokáty, kteří se setkávají s problematikou pojištění poměrně často. Je současně nutné mít v patrnosti, že druhou stranou pojistného vztahu je pojišťovna jako „profesionál“ ve svém oboru, zkušený, personálně i informačně vybavený, používající formulářové dokumenty (pojistné smlouvy, pojistné podmínky, dotazníky, jiné formuláře) v zaběhnuté praxi, v jejímž komerčním zájmu je neposkytnout pojistné plnění v rozsahu vyšším, než v jakém to odpovídá zákonné i smluvní úpravě. Takže máme jako advokáti za úkol komunikovat se „silným soupeřem“, jemuž musíme čelit adekvátní profesionalitou při uplatňování práv a zájmů našich klientů, anebo při posuzování jejich povinností. Z toho pohledu představuje recenzované dílo spolehlivého pomocníka advokátovi.

Jako spoluautoři se sešla dlouholetá a tím i zkušená „pojišťovací právnička“ Mgr. Lucie Jandová, o jejíž profesionalitě, zahrnující i odborné literární schopnosti se lze vyjadřovat jen pochvalně, a advokáti Mgr. Petr Šlauf a JUDr. Jaroslav Svejkovský. Podle recenzenta pohled „pojišťovácký“ a „advokátní“ zorným úhlem klientů pojišťoven je zastoupen a vyjádřen vcelku rovnovážně.

Výklad pojištění sleduje systematiku občanského zákoníku, tedy nejprve jsou rozebírána základní ustanovení o pojištění (§ 2758-2810). Při čtení této části komentáře jsem si uvědomil, jak velký význam pro aplikaci a interpretaci vztahů, vznikajících v pojištění, má uvědomění si i pochopení klíčových obecných pojmů, jakými jsou zejména pojistný zájem, pojistné nebezpečí, pojistné riziko, pojistná událost, pojistná smlouva a její náležitosti, jakož i její vztah k pojistným podmínkám. V této části je podrobně rozebírán i postup při šetření pojistné události a v návaznosti na něj i splatnost pojistného plnění. Zvláštní pozornost je věnována povinným pojištěním a odchylkám v nich oproti obecné úpravě.

Další části publikace jsou věnovány jednotlivým druhům pojištění podle předmětu pojištění – obnosové pojištění, které zahrnuje životní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci, pojištění majetku, pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti, pojištění úvěru nebo záruky a pojištění finančních ztrát.

Podle mého názoru profese advokátů se nejvíce „potkává“ s pojištěním odpovědnosti za škody, zejména u odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla, dále u různých profesních odpovědností za škodu (advokáti, daňoví poradci, auditoři, exekutoři, zdravotnická zařízení a další), v poslední době nabývá na významu i stále rozšířenější pojištění právní ochrany fyzických osob, které můžeme využívat při pomoci našim takto pojištěným klientům. Koncentrovaný výklad této problematiky je asi pro stav advokátů nejhodnotnější částí recenzované publikace, zejména tehdy, přidáme-li k ní ještě i komentář k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, z pera autorů Lucie Jandové a Petra Vojtka, který vyšel v nakladatelství C. H. Beck v roce 2012.

Závěrem recenze se sluší vyzdvihnout to, co považuje recenzent za nejcennější na publikaci: především srovnání nové právní úpravy pojištění se starou právní úpravou, která byla obsažena v zákoně o pojistné smlouvě, upozornění na změny zásadní i dílčí, podle autorů přínosné i na ty, které vyvolávají otazníky. Srovnání podle jednotlivých paragrafů o. z. a zákona o pojistné smlouvě je obsaženo na str. 347 a 348. Dále vyzdvihuji „hloubku“ odborného výkladu – komentář nejde jen po povrchu právní úpravy, vychází prvotně ze smyslu a účelu jednotlivých ustanovení, a tak respektuje klíčový význam této progresivní metody aplikace a interpretace právních norem (viz § 2 odst. 2 o. z.). Nevyhýbá se ani formulování sporných otázek, které vyvolává nová právní úprava, a hledá na ně možnou odpověď. Konečně je nutné vyzdvihnout i připojení stále použitelné rozsáhlé judikatury zejména Nejvyššího soudu, a to nejen formou právních vět, ale i rozsáhlejších citací z odůvodnění rozhodnutí, což napomáhá bližšímu přiblížení se právním názorům, na kterých tyto judikáty spočívají.

Takže sečteno a podrženo – vřele doporučuji komentář k pojištění v novém občanském zákoníku k pořízení jako spolehlivého průvodce zákrutami nového občana.

 JUDr. Martin Mikyska, advokát v Malé Skále

Můžete objednat ZDE.