oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pavel Mates, Vladimír Smejkal: E-government v České republice. Právní a technologické aspekty

autor: doc. JUDr. Martin Vlček, CSc., advokát v Praze
publikováno: 28.02.2013

Nakladatelství Leges, s. r. o., Praha 2012, 456 stran, 2., podstatně přepracované a rozšířené vydání, 600 Kč.

Pamatuji si první knížku, kterou o e-governmentu v českém právu napsali doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., a prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., v roce 2006. Byla to sice první vlaštovka, ukazující, že se možná rodí nová právní specializace, nicméně, protože v tu dobu bylo budování elektronické veřejné správy spíše v útlumu, neočekávali jsme asi nikdo, jeho další, tak masivní a skokový rozvoj.

Následující léta 2008-2012 přinesla v této oblasti mnoho nového a zásadního (zejména datové schránky a základní registry), ale také další, méně známé a méně nápadné změny, posouvající výkon veřejné moci od tužky a papíru k elektronickým dokumentům. Proto mne příliš nepřekvapilo, že nová kniha těchto autorů, známých a erudovaných legislativců, nabyla dvojnásobného rozsahu. Chápu, že ve snaze zachovat kontinuitu ji označili za 2. vydání. Ale její přínos, obsah a rozsah je na tak vyšším stupni oproti dílu předchozímu, že by bylo na místě ji nazvat spíše jinak, například „Vše, co jste chtěli vědět o e-governmentu u nás a nevěděli jste, koho se zeptat“.

Pravdu má anotace knihy, která hovoří o tom, že se jedná o dílo zabývající se všemi právními a technologickými aspekty informačních systémů veřejné správy a dalšími složkami e-governmentu. To činí z knihy jistý unikát. Nejedná se totiž, jak je dnes bohužel smutnou praxí některých autorů a vydavatelů, pouze o převyprávěné právní normy, maximálně doplněné okopírovanými důvodovými zprávami. Podstatou je vlastní, osobními poznatky a zkušenostmi podložený text, který je sice především právní, ale vždy, kdy se vzhledem k povaze materie ocitneme na poli technologie, pokračují autoři ve stejně fundovaném a přesvědčivém výkladu.

Zajímavé jsou již základní pojmy z oblasti e-governmentu a informačních systémů, kdy právní definice (existuje-li), je doplněna o definici věcnou. Najdeme zde podrobný právně-technologický výklad základních stavebních kamenů e-governementu, jako jsou: elektronický podpis a značka, časové razítko, elektronické dokumenty a jejich autentizace, informační systémy veřejné správy a popsána je i novinka v oblasti podepisování – dynamický biometrický podpis, který stále více proniká do praxe, byť zatím jen u soukromoprávních subjektů.

Vzhledem k podílu autorů na tvorbě příslušných předpisů zde poměrně očekávatelně najdeme zevrubný výklad zákonů o elektronickém podpisu, o datových schránkách (o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), o věcném záměru zákona o kybernetické bezpečnosti. Ten je zařazen do obsáhlé kapitoly, pojednávající o bezpečnosti informačních systémů veřejné správy. Popsána je problematika i zcela nová – základní registry, to vše ve vysoce aktuálním stavu k 1. 11. 2012.

Co rovněž v publikaci představuje soubor nových, uceleně zpracovaných informací, je problematika e-justice a dokazování v prostředí elektronických dokumentů, které s přechodem od listinné k elektronické komunikaci nabývají stále většího významu v soudní praxi. Prakticky ke každé právní oblasti je publikována aktuální judikatura.

Pokud se v předmluvách knihy o ní vyjadřují velmi pochvalně dva odborníci, kterými jsou JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., ministr a předseda Legislativní rady vlády a Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí a místopředseda Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, pak se k nim rád přidávám. Jde o dílo vysoce fundované, psané čtivě a s hlubokou znalostí věci.

Především nyní, kdy advokátní obec dílem dobrovolně a s nadšením, dílem z donucení a se skřípěním zubů přešla na komunikaci prostřednictvím datovým schránek, ale i v době, kdy se stále více předmětem sporu či formou důkazů stávají atributy z oblasti informačních technologií, se mi jeví tato knížka základní studijní literaturou pro každého právníka – od advokátů přes státní zástupce až po soudce a rozhodce, nikoho ze zájemců o problematiku nevyjímaje: potěšitelné je to, že ji stejně dobře mohou nastudovat ne-právníci, odborní pracovníci orgánů veřejné moci, studenti škol mnoha zaměření, informatici i další zájemci o seznámení se se současným stavem, možnostmi a principy elektronické veřejné správy v České republice.

 

doc. JUDr. Martin Vlček, CSc., advokát v Praze

 

Můžete objednat z d e.