oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ondřej Moravec: Mediální právo v informační společnosti

autor: JUDr. Ing. Jiří David, LL.M.
publikováno: 16.10.2013

Leges, Praha 2013, 288 stran, 440 Kč.

Kniha JUDr. Ondřeje Moravce, Ph.D., vydaná v nakladatelství Leges začátkem roku 2013, je věnovaná platné úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků, a to zejména s akcentem na proměnu médií v nedávné době. Autor navazuje na svou disertační práci vedenou prof. Filipem z katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Tato skutečnost se zřejmě promítla do poněkud delšího ústavněprávního rozboru práva na informace, práva informace vyhledávat, popisu testu proporcionality a rozboru řešení kolize jednotlivých základních práv. Ambice autora učinit z knihy „užitečnou pomůcku praktikujících právníků…pracovníků hromadných sdělovacích prostředků i plnohodnotnou moderní učebnici“ se tak naplňuje spíše až ve druhé polovině knihy. Na druhou stranu je však nutno vyzdvihnout velmi precizně zpracovanou judikaturu nejen vyšších soudů a Ústavního soudu, ale i Evropského soudu pro lidská práva. V tomto ohledu je tedy kniha velkým přínosem, jelikož nenabízí „jen“ teoretické zakotvení mediálního práva v českém ústavním pořádku, ale autor se nebál pustit i do vod evropského práva a judikatury, což čtenáři v konečném důsledku nabídne velmi propracované porovnání jednotlivých argumentů a v neposlední řadě i lepší orientaci v rozhodovací praxi zákonem explicitně neřešených situací, zejména s akcentem na proměnu světa médií v poslední době.

Na cestě od obecného ke konkrétním oblastem mediálního práva položil autor několik otázek, kterými zabrousil spíše do teorie práva či právní filozofie, nicméně je potřeba konstatovat, že právě tyto pasáže jsou schopny čtenáři poskytnout velmi pozitivní dojem z knihy a potřebný přehled. Autor se například zamýšlí nad tím, do jaké míry je postmoderní společnost tvořena informacemi, či nebyla-li moc médií nahrazena mocí poskytovatelů informačních služeb, zabývá se rolí blogů a sociálních sítí, mimo jiné i v kontextu nedávných společenských událostí, např. Arabského jara, právem na ochranu osobnosti a dalšími fenomény. V těchto úvahách využívá své velmi dobré znalosti moderních technologií, značné sečtělosti a nepochybně vysoké odbornosti.

Po spíše teoretickém úvodu následují kapitoly zabývající se již konkrétními oblastmi mediálního práva, zejména odpovědností za šířené informace včetně problematiky cizího obsahu (diskusní fóra, blogy, hypertextové odkazy), ochranou práv druhých, elektronickými archivy, obchodními sděleními, systémem dohledu atd. Tyto pasáže jsou velmi dobře zpracovány s odkazem na praxi a judikaturu, což čtenáři poskytne ucelený pohled na danou problematiku a odpověď na některé otázky z praxe. Je třeba též vyzdvihnout skutečnost, že se autor nebál zmínit i rekodifikaci soukromého práva ohledně dopadu na podobu mediálního práva.

Média v dnešní informační době hrají stále větší roli. Zejména používání tzv. nových médií, jejich limity a související odpovědnost dnes a denně naráží v právní praxi velmi často na jakousi šedou zónu, kdy legislativa v této oblasti chybí nebo má za přirozeným vývojem v této oblasti zpoždění. Zejména roste role nových médií, která stále častěji fungují v reálném čase a interaktivně, a to s celospolečenským dopadem. Tato média jsou způsobilá rychle přenášet hodnověrné či klamavé informace a formovat názory a masy lidí, jak jsme mohli pozorovat např. na využití nových médií a jejich významné roli při nedávných celospolečenských událostech, jakými byla letošní prezidentská kampaň nebo povodně. Nová média také mohou díky své dostupnosti a živelnosti velmi významně až krutě zasáhnout i do jednotlivých lidských životů, například šikanózním hromadným šířením osobních audiovizuálních záznamů spolužáky či náhodným sezváním několika tisíc lidí na narozeninovou party odesláním pozvánky přes sociální síť omylem. Uvědomování si možností médií, jejich limitů či rizik, a dále pak rozbor stávající či budoucí právní úpravy médií jsou tak dnes velmi důležité. Vydání publikace věnující se problematice médií je tak jednoznačně prospěšné a užitečné.

V kombinaci teoretické přípravy, praktického zpracování konkrétních problematik a přesahu do rekodifikované budoucnosti, se tato kniha stala velmi kvalitní příručkou mediálního práva současnosti.

 

JUDr. Ing. Jiří David, LL.M.,advokát v Praze

Můžete objednat z d e