Olga Dvorská: Kontrolní řád. Poznámkové vydání zákona s úryvky důvodové zprávy, vzory a vybranou judikaturou


autor: JUDr. Miroslav Brůna
publikováno: 03.12.2013

Nakladatelství Linde Praha přichází s novinkou - vydává Kontrolní řád (po­známkové vydání zákona s úryvky důvo­dové zprávy, vzory a vybranou judika­turou). Novinkou v tom smyslu, že jde o první publikaci tohoto druhu, neboť kontrolní řád jako nový procesní právní předpis pro oblast kontroly je ve svém po­jetí jedinečný a jako takový nemá svého předchůdce, natož související komentář, na který by bylo možno navázat. Je sice pravda, že kontrolní řád v zásadě nahra­zuje dosavadní zákon o státní kontrole, ale tento zákon z roku 1991 není před­chůdcem ve vlastním smyslu slova - ani co do obsahu, ani co do působnosti (to především). Zákon o státní kontrole se již krátce po svém vzniku přestal maso­vě používat, protože byl pro jednotlivá správní odvětví postupně nahrazován - zcela nebo zčásti - speciálními proces­ními úpravami kontrolních procesů ve zvláštních zákonech. V tomto smyslu ztratil brzy svůj původní význam a stal se zcela nesouměřitelným např. s téměř 40 let využívaným dřívějším správním řá­dem nebo téměř 20 let využívaným zá­konem o správě daní a poplatků, které byly také nahrazeny novými procesními úpravami - v roce 2006, resp. 2010. Nový kontrolní řád má znovu sjednotit kontrolní postupy a vytvořit podmínky pro oproštění zvláštních zákonů od spe­ciálních či duplicitních procesních úprav (což se na základě rozhodnutí vlády již děje postupným schvalováním souvise­jících novelizací).

Publikaci autorsky připravila JUDr. Ol­ga Dvorská, přičemž nutno poznamenat, že povolanější osoba k takovému poči­nu v současné době neexistuje. Je totiž hlavním autorem (v rámci nejužšího pra­covního týmu, jehož jsem měl tu čest být též členem) návrhu zákona, který byl na Ministerstvu vnitra v legislativně-práv- ním oddělení, odboru dozoru a kontro­ly veřejné správy, připravován de facto od roku 2005, má-li být bráno za počá­tek příprav usnesení vlády z roku 2005, v němž byl úkol připravit ucelenou pro­cesní úpravu kontroly poprvé formulován. Autorka publikace byla od prvopo­čátku autorským pilířem týmu, tzn., že nejen připravovala text zákona, důvodo­vou zprávu a související analytické pod­klady pro vládu, ale osobně oba návrhy zákona (připravoval se ve dvou etapách) obhajovala při odborně náročných me- ziresortních připomínkových řízeních, v odborných komisích Legislativní ra­dy vlády, ve výborech Poslanecké sně­movny a výborech Senátu.

Tato praxe ji de facto předurčila k au­torství první publikace o kontrolním řádu a výrazně se promítla i do obsahu publi­kace, který zdaleka není jen citací záko­na a důvodové zprávy (jak bývá obvyklé u publikací k zákonům, které ještě nena­byly účinnosti); v navazujících komen­tářích k jednotlivým ustanovením je ob­sažena řada praktických poznatků nejen z vlastní praxe autorky, ale především zís­kaných od oponentů ve zmíněných jed­náních v rámci legislativního procesu na exekutivní i parlamentní úrovni.

Přiblížení problematiky nového kont­rolního řádu praxi bylo samozřejmě ne­smírně obtížné i proto, že přímá praxe dosud vlastně nenastala (legisvakance tr­vá do konce roku 2013), judikatura ta­ké zatím nemohla reagovat a dosavadní aktivity soudů k oblasti kontroly nejsou nijak časté a pro účel této publikace do­statečně využitelné.

Do praktického pojetí textu publikace se promítla i profesní praxe autorky, která na Ministerstvu vnitra kromě legislativní činnosti dlouhodobě vede řadu složitých správních řízení, je uznávanou odbornicí pro oblast zákonů o územních samospráv­ných celcích a zákona o svobodném pří­stupu k informacím a podílela se i na vy­braných kontrolách výkonu samostatné působnosti obcí a krajů. Ke sběru prak­tických poznatků nepochybně přispěla i četná lektorská aktivita autorky zejmé­na v oblasti orgánů veřejné správy, pravi­delná setkávání s představiteli praxe na úrovni obcí, krajů, ale i ústřední správy.

Považuji výše uvedené za podstatněj­ší informaci pro budoucí konzumenty publikace, než abych zde ve stručnos­ti uváděl obsah autorského díla, který by stejně nebyl ničím jiným než obsa­hem samotného zákona, ostatně nikte­rak obsáhlého. Je daleko významnější přesvědčit potenciální čtenáře, že sto­jí za to publikaci mít a přečíst, protože osoba autorky je zárukou prospěšnosti takového rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že nový počin nakladatelství Linde bu­de pro zájemce o problematiku proce­su kontroly ještě dlouhou dobu (než léta praxe s novým zákonem vyvolají případ­ně potřebu nového komentáře) základ­ním podkladem pro kontrolní profesní činnost i pro obecnou informaci laické veřejnosti, a to právě pro praktické pře­sahy publikace nad rámec samotného textu zákona a jeho důvodové zprávy.

Pro samotné kontrolory (ve většině případů s jiným než právnickým vzdělá­ním) je velmi významné, že autorka do závěru publikace zapracovala 20 vzorů zcela konkrétních dokumentů, vztahují­cích se k úkonům činěným v rámci apli­kace kontrolního řádu (pověření ke kon­trole, rozhodnutí o námitce podjatosti kontrolujícího, protokol o kontrole, do­datek k protokolu, vyřízení námitek pro­ti kontrolnímu zjištění atd.).

JUDr. Miroslav Brůna 

 

Můžete koupit Z D E .