Odešla nestorka českého rodinného práva


publikováno: 26.02.2018

Po absolutoriu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 1951 započala svoji profesní akademickou dráhu na katedře občanského práva PF UK. Právnické fakultě UK zůstala věrná více než 60 let.

Šíře jejího interdisciplinárního přístupu k právu, stejně jako rozsah jejího odborného díla jsou obdivuhodné. Podílela se také na legislativní činnosti v gesci Ministerstva spravedlnosti (spolupracovala na zákoně o rodině, podílela se na formulování věcného záměru zákona o pěstounské péči) a MPSV (podílela se na věcném záměru zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Zorganizovala mnoho odborných vědeckých kolokvií a konferencí.

Široce publikovala v tuzemsku i v zahraničí, byla autorkou vyhledávaných učebnic rodinného práva a spoluautorkou komentářů k zákonu o rodině a mnoha odborných článků.

Docentka Radvanová vychovala několik generací právníků, kterým vždy ochotně předávala své odborné i osobní zkušenosti a pomáhala vytvářet znalosti odbornými diskusemi. Její oblíbenost u studentů byla věhlasná (vedla stovky diplomových, rigorózních a disertačních prací). Vyučovala dobře a velmi ráda. Studenty vždy brala jako kolegy a vedla je ke krásnému vztahu k rodinnému právu. Osobnostní vlastnosti docentky Radvanové rovněž oceňovali její kolegové napříč akademickým, právnickým i neprávnickým (občanským) světem. Spojovala lidi s obdobným zápalem pro věc, ať už v profesní či v osobní rovině. A splnila i další úkol vysokoškolského učitele, vychovala generaci svých pokračovatelů, familiaristů. Obětavě pečovala i o svou vlastní rodinu.

S odchodem paní docentky Senty Radvanové ztrácí česká familiaristika a civilní právo mimořádnou osobnost, pro kterou studenti znamenali budoucnost a rodina nejvyšší hodnotu.

S naší drahou kolegyní se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 1. 3. 2018 ve 14 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

S úctou k jejímu dílu a památce za všechny bývalé studenty Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA.