Judikatura a stanoviska

Ústavní soud: Ke zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku

publikováno: 15.08.2018

K porušení práva na soudní ochranu jednoho z rodičů podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod dojde také tím, že obecný soud při posuzování nejlepšího zájmu dítěte podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte nepřihlédne k právu dítěte zúčastnit se řízení v jeho věci, sdělit své stanovisko a být vyslyšeno v soudním řízení podle čl. 12 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte.

ESLP: Zjišťování transakcí na účtu advokáta je porušením čl. 8 Úmluvy

publikováno: 13.08.2018

Senát páté sekce Soudu dospěl jednomyslně k závěru, že opatření spočívající ve vyžádání přehledu všech uskutečněných transakcí na bankovním účtu stěžovatele, advokáta, existovalo-li toliko podezření, že obdržel odměnu za zastupování pocházející z výnosů trestné činnosti, aniž by byl zároveň sám podezřelý z trestného činu, a následném uchovávání těchto informací s údaji o jeho klientech a jejich zpřístupnění okruhu třetích osob oprávněných nahlížet do spisu nebylo doprovázeno dostatečnými procesními zárukami proti svévoli, a nebylo tudíž nezbytné v demokratické společnosti. Došlo tak k porušení práva stěžovatele na respektování soukromého života dle článku 8 Úmluvy.