oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

NOZ v praxi: Vzor žaloby na ochranu osobnosti s návrhem na náhradu nemajetkové újmy

publikováno: 15.09.2014

§ 81, § 2956, § 2957 o. z.

VZOR:

Okresnímu soudu v Lounech

Žalobce:          Jan Kos, nar. 24. 2. 1958, bytem Louny, Švédská 2496

Žalovaný: Petr Nový, nar. 9. 7. 1964, bytem Praha 4, Krátká 6

soudní poplatek zaplatím k výzvě soudu

Dvojmo

o ochranu osobnosti a 500 000

Přílohy:   kopie článků z týdeníku Doba z 16. 7. 2013 a z 5. 8. 2013

                kopie přípisu žalobce z 15. 9. 2013 s kopií podacího lístku

                kopie přípisu žalovaného z 25. 9. 2013.

 I.

Od počátku tohoto roku o mně žalovaný šíří nepravdivé zprávy týkající se mých ekonomických aktivit a zejména pak výkonu funkce ve společnosti ARECO, a. s.

Jde zejména o následující nepravdivá tvrzení:

1.     bývalý ekonomický ředitel ARECO, a. s., Jan Kos byl organizátorem neoprávněných a tuto obchodní společnost poškozujících majetkoprávních transakcí. Prohlášení ze dne 5. dubna 2013 obsahující uvedené tvrzení publikoval žalovaný v týdeníku Doba ze dne 16. července 2013.

2.     Dne 15. listopadu 2012 si z konta ARECO, a. s., vypůjčil její ekonomický ředitel Jan Kos částku 790 000 Kč. Toto tvrzení obsahuje článek s názvem „Kam se poděly peníze z ARECA?“ podepsaný žalovaným a uveřejněný v týdeníku Doba ze dne 5. srpna 2013.

V dalších článcích, které mohu předložit, jsou uvedeny obdobné údaje o představitelích ARECO, a. s., aniž bych byl konkrétně jmenován.

Důkaz:  příslušné výtisky shora uvedeného týdeníku

             výslech účastníků.

II.

Tvrzení uvedená v části I. shora jsou nepravdivá. Mohou to doložit a prokázat. Mám však důkazní povinnost pouze v tom směru, že žalovaný uvedená tvrzení veřejně šířil. Důkazní povinnost ohledně pravdivosti těchto tvrzení má žalovaný. Nepravdivost uvedených tvrzení je dána především tím, že jsou v rozporu se skutečností, neboť jednání, které mi žalovaný přisuzuje, jsem nikdy neuskutečnil. Jaké neoprávněné a ARECO, a. s., poškozující transakce měl žalovaný na mysli nevím, neuvedl to. Žádné peníze jsem si z konta ARECO, a. s., nepůjčil.

 

Ta skutečnost, že žalovaný je autorem citovaných pomluv a že je šířil na veřejnosti, je zřejmá z obsahu části I. této žaloby.

 

U publikovaných článků podepsaných žalovaným to vyplývá z výtisků uvedeného týdeníku.

Důkaz:  jako shora.

III.

Tvrzení žalovaného, jak jsou uvedena shora, jsou nejen nepravdivá, ale navíc též difamující povahy, neboť negativně ovlivňují moji pověst na veřejnosti, vážnost ve společnosti, čest i soukromý a v neposlední řadě i moji pověst a postavení v podnikatelských vztazích. Žalovaný mi přisuzuje prakticky trestnou činnost (o trestním oznámení ještě uvažuji), a to takovou, která má zásadní dopad na hospodaření ARECO, a. s., a tedy i na lounský region. Jeho tvrzení, pokud by jim bylo uvěřeno, ze mne činí nedůvěryhodného podnikatele, představitele obchodní společnosti a obchodního partnera, což pro mne znamená značný negativní dopad, neboť jsem nyní společníkem a jednatelem společnosti VARA, s. r. o., se sídlem v Lounech. S uvedenými tvrzeními a aktivitou žalovaného souviselo moje odvolání z funkce ekonomického ředitele společnosti ARECO, a. s., v polovině dubna letošního roku.

 

Tvrzení žalovaného jsou tedy nepochybně neoprávněnými zásahy do mého práva na ochranu osobnosti podle § 81 o. z., které pokračují, což doložím při jednání.

Důkaz:  úplný výpis z obchodního rejstříku VARA, s. r. o.

IV.

Vzhledem k tomu, že nepravdivými tvrzeními došlo ke snížení mé vážnosti a mého postavení ve společnosti a ve veřejném i soukromém životě ve značné míře, považuji újmu, která mi byla způsobena, za závažnou.

 

Významná je i souvislost prohlášení žalovaného s podnikáním a motivace jeho jednání spočívající v tom, že takto reaguje na diskuse, které se na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích vedou o jeho osobě a jeho podnikatelských aktivitách. V této souvislosti znovu připomínám své shora zmíněné odvolání z funkce ARECO, a. s., a své podnikatelské aktivity, při jejichž realizaci se setkávám s dotazy na pravdivost tvrzení žalovaného a s žádostmi o vysvětlení v tomto směru. Jednání žalovaného je dlouhodobé, dlouhodobě mi působí uvedené újmy. Sleduje skandalizační a pomlouvačné cíle.

Zadostiučinění spočívající v odvolání nepravdivého údaje a v omluvě by proto nebylo dostačující. Mám zde tedy nárok s ohledem na ustanovení § 2956 o. z. na náhradu nemajetkové újmy v penězích, která mi byla shora uvedeným jednáním žalovaného byla způsobena. Za přiměřenou považuji částku 500 000 Kč. K výši požadované částky poukazuji znovu na již zmíněné okolnosti nepravdivého výroku, zejména na jeho souvislost s podnikáním a závažnost pomlouvačných tvrzení.

V.

Způsob obrany zvažuji od prvních útoků žalovaného proti mé osobě. Žalovaného jsem vyzval doporučeným dopisem z 15. 9. 2013 k dobrovolné nápravě. Jeho odpověď z 25. 9. 2013 však byla zcela neadekvátní a žalovaný v pomluvách pokračoval. Ta skutečnost, že ze strany žalovaného jde o dlouhodobou kampaň vůči mně se zjevným cílem mě poškodit, nakonec vedla k tomu, že se domáhám ochrany cestou soudního řízení.

Důkaz:  přípis žalobce z 15. 9. 2013 s podacím lístkem,

             přípis žalovaného z 25. 9. 2013.

VI.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto rozsudku:

Žalovaný je povinen zdržet se tvrzení o tom, že žalobce byl organizátorem neoprávněných a ARECO, a. s., poškozujících majetkoprávních transakcí a že si vypůjčil z konta ARECO, a. s., částku 790 000 Kč.   

Žalovaný je povinen do jednoho měsíce od právní moci rozsudku zajistit na vlastní náklady v týdeníku Doba uveřejnění omluvy v tomto znění: 

Omlouvám se Janu Kosovi za to, že jsem o něm v tomto týdeníku nepravdivě uvedl, že byl organizátorem neoprávněných a ARECO, a. s., poškozujících majetkoprávních transakcí a že si vypůjčil z konta ARECO, a. s., částku 790 000 Kč. 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 500 000 Kč a nahradit mu náklady řízení, vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

 

V Kladně dne 2. ledna 2014

                                                                                                          Jan Kos

 

KOMENTÁŘ:

Soudní poplatek v tomto případě činí 5 000 Kč.

Za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy v penězích činí soudní poplatek

a) do částky 200 000 Kč včetně … 2 000 Kč

b) v částce vyšší než 200 000 Kč … 1% z této částky (položka 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 

Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. (§ 2956 o. z.)

Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala. (§ 2957 o. z.)

 

Z publikace Vzory smluv a podání ZDE.