Novela zákona o advokacii a návrh nového zkušebního řádu


autor: JUDr. Jan Luhan, předseda zkušební komise ČAK
publikováno: 27.11.2016

Změny týkající se advokátních zkoušek a výchovy advokátních koncipientů byly inspirovány obdobnými úpravami ve Slovenské republice, kde již několik let platí. Se Slovenskou advokátní komorou (SAK) má naše Komora dlouhou dobu velmi úzké vztahy a se slovenskými kolegy sdílíme zkušenosti v různých oblastech života a působení advokacie. I když byla slovenská úprava pro naše návrhy inspirací, nemohla být slepě převzatým vzorem, mimo jiné též proto, že na Slovensku je advokátní zkušební řád stavovským předpisem, kdežto u nás jej vydává Ministerstvo spravedlnosti formou vyhlášky.
Vlastní advokátní zkoušce bude předcházet složení písemného testu, který ověří obecnou úroveň znalostí tak, aby si i koncipient sám mohl ověřit, zda má dostatečnou úroveň znalostí pro složení advokátní zkoušky. Test bude generován elektronicky v den konání testu ze souboru předem zveřejněných otázek. S tím bude souviset i rozdělení poplatku za zkoušku na poplatek za test a za zkoušku samotnou.
Vlastní advokátní zkouška by měla být daleko více zaměřena na prověření celkové připravenosti uchazeče k výkonu povolání advokáta, tedy zejména na jeho praktické znalosti a schopnosti právně argumentovat.

Písemná část zkoušky bude konána v den předcházející konání ústní části, a to v jednom dni ze všech tří předmětů, vždy maximálně po dvou hodinách. Skončí tedy dosavadní tři osmihodinové „maratony“, které vyčerpávají zkušební komisaře i kandidáty. Je zřejmé, že v novém pojetí bude důležité to, jak uchazeč bude reagovat na předložený právní problém, jak se k němu prakticky postaví. Je jasné, že nelze očekávat ani vyžadovat brilantní a komplexní řešení daného právního problému.

Hodnocení obou částí zkoušky (písemné i ústní) bude společné. Očekává se, že po přijetí novely zákona o advokacii vydá ministr spravedlnosti nový zkušební řád pro advokátní zkoušky (včetně zkoušek způsobilosti a zkoušek uznávacích). Počet koncipientů, kteří žádají o vykonání advokátní zkoušky, neustále narůstá (v posledních letech se hlásí kaž­doročně více než tisíc uchazečů). Bohužel, totéž nelze říci o úrovni jejich znalostí – zkušební komisaři se setkávají jak s vynikajícími a výborně připravenými uchazeči, tak naopak i s uchazeči zcela nepřipravenými. To souvisí zejména s výchovou v advokacii. Zcela zásadní význam má pro koncipienta osoba jeho školitele – tedy advokáta, zodpovědného za jeho profesní praktickou přípravu. Funkce školitele se do zákona znovu zavádí. Zároveň dochází k omezení počtu advokátních koncipientů na jednoho školitele. Dle stavu v roce 2014, kdy byly tyto údaje statisticky zpracovány, zaměstnával často jeden advokát pět i více koncipientů (rekord byl 19!). Je zcela zřejmé, že při tak vysokém počtu koncipientů již není ani možné plnit funkci školitele odpovědně a řádně. Zároveň by mělo být zajištěno, aby advokát měl alespoň tříletou advokátní praxi, než začne sám koncipienta vychovávat. Současných koncipientů se změny v oblasti výchovy prakticky nedotknou, protože právní poměry koncipientů zapsaných před účinností zákona o advokacii se budou řídit dosavadními předpisy.

JUDr. Jan Luhan, předseda zkušební komise ČAK