Naděžda Šišková a kol.: Evropské právo 2 – Jednotný vnitřní trh


autor: doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
publikováno: 28.05.2013

I když učebních textů o vnitřním trhu EU byla napsána řada, a to i po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy (2009), je nesamozřejmým potěšením pro právního čtenáře, když narazí na knihu, která nejenže jde do hloubky, ale je i čtivá a přitom její rozsah ji předem nediskvalifikuje z knihovny průměrně přetíženého právníka. Všechny tyto atributy má dílo Evropské právo 2 – Jednotný vnitřní trh z klávesnice doc. Naděždy Šiškové a jejího kolektivu renomovaných autorů jak z akademické sféry, tak i praxe (doc. Bohumil Pikna, dr. Michal Petr, dr. Jiří Georgiev, dr. Blanka Vítová, dr. Ondrej Hamuľák), jež není třeba právní čtenářské obci představovat. Dílo je pozitivním důkazem pravdivosti rčení, že délka odborného sdělení je nepřímo úměrná míře pochopení problému autorem. Další klad, který je třeba zmínit hned úvodem, je skutečnost, že jakkoliv jde o dílo více autorů, působí na čtenáře jednotně a kompaktně, což lze jistě do jisté míry přičíst pečlivé práci vedoucí autorského kolektivu.

Spoluautoři prokázali nejen suverénní ovládnutí teorie, ale také průběžně dokládají, že i znalost právní praxe, včetně širšího zázemí doktrinálního, je jim vlastní. Pozitivní pro čtenáře je však zejména to, že autorský kolektiv se ve svých znalostech neutápí, ale vaří z nich čtenáři pokrm chutný, pestrý a snadno stravitelný, aniž by ale sklouzával do romanopisectví; drží se jasné a přehledné struktury, která nejen splňuje požadavky kladené na vědecké dílo, ale umožňuje seznámit se i s jednotlivými problémy, když zrovna nemáte náladu číst celé dílo. I tato systematičnost dokazuje, že autoři mají obor pod kontrolou.

Rozsah knihy je samozřejmě dán potřebou učebního textu, a představuje tak úvod do problematiky, jejíž detailnější rozvedení je třeba hledat ve specializovaných publikacích; toto ale poctivě naznačují i sami autoři ve svých kapitolách.

Jedinou otázkou tak zůstává samotný název díla, které čtenáře seznamuje s širším okruhem otázek než pouze s vnitřním trhem EU, ale např. také s prostorem svobody, bezpečnosti a práva či unijním občanstvím, takže např. titul „Evropské právo hmotné“ by patrně přesněji vystihoval celý obsah této doporučeníhodné práce.

 

doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., katedra evropského práva PF UK v Praze

 

Můžete objednat ZDE.