Michaela Katolická, Ján Béreš: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář


publikováno: 01.05.2018

Snaha o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu představuje dlouhodobě globální problém, který si vyžádal unifikaci postupů v boji proti těmto ilegálním činnostem.

První kodex, který v České republice upravoval tuto otázku, byl zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. Tento předpis byl následně nahrazen zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Významným milníkem, který se projevil i na množství zákonných novelizací, byl vstup České republiky do Evropské unie, který nás zavázal transponovat příslušné předpisy komunitárního práva do našeho vnitrostátního právního řádu. V této souvislosti je zapotřebí poznamenat, že spoluautorka komentáře se aktivně podílela na přípravě finálního znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 a na ni navazující novely zákona, což tuto publikaci předurčuje k exaktnímu výkladu úmyslu zákonodárce.

Komentář je sepsán nejen na vysoké odborné úrovni, ale zároveň i srozumitelnou formou, která zaručí osvětlení smyslu zákona široké veřejnosti.

Struktura komentáře vychází z členění samotného zákona a je rozdělena do sedmi částí.

Publikace, dle mého názoru zcela správně, klade důraz na podrobnou interpretaci úvodních ustanovení (§ 1 až 6). Zde se autoři detailně zabývají okruhem povinných osob i výkladem definic základních pojmů, jejichž pochopení je klíčové především pro přesné určení okruhu subjektů, kterých se povinnosti založené tímto zákonem přímo dotýkají.

I samotný popis jednotlivých povinností povinných osob uvedený v části druhé obsahuje precizní interpretaci záměrů zákonodárce. Tato část je pak rozdělena do pěti hlav, které popisují identifikaci a kontrolu klienta, uchování informací, postup při podezřelém obchodu, další povinnosti povinných osob i zvláštní ustanovení o některých povinných osobách.

Třetí část pojednává o činnosti Finan­čního analytického úřadu, čtvrtá o povinnosti mlčenlivosti a následující o přeshraničních převozech. Za zmínku bezesporu stojí i ustanovení části šesté popisující přestupky, jejichž spáchání je spojeno se značnými sankcemi. Společným znakem většiny přestupků je opomenutí některé z povinností uložených zákonem. Závěrečnou část tvoří výklad společných a závěrečných ustanovení.

Struktura komentářů k jednotlivým zákonným ustanovením je rovněž zcela standardní, kdy na text zákona navazuje jeho výklad, citace z aktuální judikatury, odkaz na související ustanovení či předpisy, jakož i další zdroje (především příslušná doporučení Finančního akčního výboru).

Jako pozitivum lze bezesporu označit i odkazy na aktuální stanoviska Finan­čního analytického úřadu (FAÚ), v němž spoluautorka dlouhodobě působí.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu může sám o sobě, s ohledem na svoji složitost, způsobovat výkladové potíže. Povinným osobám však ukládá řadu povinností, za jejichž nedodržení jim hrozí citelné sankce, v krajním případě až odnětí oprávnění k provozování činnosti. I z tohoto důvodu tak lze recenzovanou publikaci doporučit všem osobám, kterým zákon příslušné povinnosti ukládá.

 

 Mgr. Bc. MARTIN KŮS, advokát v Praze