Martin Scheinin a kol.: Terrorism and Human Rights


autor: Mgr. Lenka Čiháková
publikováno: 09.09.2014

Terorismus zůstává již několik let stále jedním z ústředních témat bezpečnosti a hlavním bodem mnoha mezinárodních diskuzí a konferencí. V souvislosti s prevencí a boji proti terorismu se však stále častěji hovoří také o tom, v jaké míře mohou protiteroristická opatření zasahovat také do práv ostatních osob. Kde je hranice mezi ochranou a zárukou zachování jistých lidských práv a ochranou proti terorismu? Která práva mají přednost? Tato základní otázka boje proti terorismu nemá dodnes jednoznačnou odpověď, a to i přesto, že tato otázka rozhodně není opomíjena. 

O ucelený pohled na téma střetu protiteroristických opatření a lidských práv se snaží také kniha Terrorism and Human Rights, kterou zkompiloval Martin Scheinin, odborník na dané téma.

Martin Scheinin je profesorem působícím v Evropském univerzitním institutu (EUI), v předmětné publikaci se však nejvíce setkáme s jeho zkušenostmi z jeho působení jako Speciálního reportéra OSN pro otázku ochrany lidských práv a boji proti terorismu. 

Kniha Terrorism and Human Rights je kompilací jednotlivých článků od různých autorů, které jsou tematicky uspořádány do devíti kapitol: Obecné vymezení, Mučení, Zadržení a vydávání, Cílené usmrcení, Svoboda projevu, Profilování, Soukromí, Seznam teroristů, Ekonomická, sociální a kulturní práva, gender aspekty a příčiny terorismu. Každá z devíti kapitol obsahuje průměrně dva články týkající se daného tématu, které se snaží poukazovat na rozpor mezi ochranou zaručených práv a jejich porušováním s odkazem na ochranu proti terorismu.

I s ohledem na znalosti a zkušenosti Martina Scheinina, který je ve svém oboru skutečným profesionálem, lze konstatovat, že se vskutku jedná o výběr kvalitních prací, které ve svém souhrnu nabízejí široký a rozmanitý pohled na problematiku udržitelnosti ochrany lidských práv a současně efektivního boje proti terorismu.

Na poli terorismu je zcela bez pochyb klíčovou událostí posledních let útok ze září 2001, který změnil přístup nahlížení na terorismus a inicioval mnoho legislativních změn nejen na poli mezinárodního práva, ale také v právu národním. Veškeré články z dané publikace pocházejí právě z období po útocích ze září. Sám autor přisuzuje tomuto konkrétnímu útoku takový význam, že jej považuje za klíčový bod v historii terorismu, což zohlednil ve svém výběru jednotlivých článků. Lze se domnívat, že jeho snahou bylo především poskytnout čtenáři pohled na aktuální problémy a otázky boje proti terorismu.

Čtenář však nezůstane o nic ochuzen, neboť velká část příspěvků popisuje také stav před zářím 2001, čímž zřetelně a systematický prezentuje vývoj situace. Autoři vedle předpisů mezinárodního práva poukazují také na úpravu evropskou, která je však ve většině případů rozebíraná ke konkrétnímu tématu.

Českého čtenáře by pak mohlo zaujmout především téma cíleného usmrcení teroristů, které není v našem právním prostředí dosud dostatečně rozebráno a jedná se tak o příspěvky opravdu přínosné. V dané publikaci se tomuto tématu věnují David Kretzmer, profesor mezinárodního práva a Nils Melzer, právní poradce v organizaci Červeného kříže. I přes značnou kontroverznost daného tématu se oba autoři pokouší o nezaujatou analýzu daného tématu, což se jim dle mého názoru podařilo.

Velký rozsah témat je však současně také jedním z nedostatků dané publikace. Jednotlivé příspěvky na sebe zcela nenavazují, daná publikace tak spíše připomíná sborník z konference než knihu, která by se systematicky věnovala hlavnímu tématu, které by postupně rozpracovávala. Z tohoto důvodu jsou tak některá témata rozebrána v knize pouze okrajově (především obecné charakteristiky a systematické řadění) a některá naopak do podrobností. Tento nedostatek je však s ohledem na styl publikace pochopitelný a neubírá na kvalitě jednotlivých příspěvků.

Publikaci je možno doporučit nejen těm, kteří se věnují problematice terorismu, ale obecně všem, kteří se zajímají o mezinárodně právní prostředí, mezinárodní vztahy a současnou bezpečnostně-právní situaci ve světě.

 

Autorka je doktorandkou  na Katedře trestního práva  MU Brno

Koupit můžete ZDE.