Marek Fryšták, Josef Kuchta, Jan Provazník, David Čep: Postavení úřední osoby v trestním právu


publikováno: 24.07.2018

Tato trestněprávní odborná publikace komplexně shrnuje stále aktuální problematiku trestní odpovědnosti úředních osob, jakož i jejich ochrany z hlediska českého trestního práva. Publikace se věnuje právní úpravě týkající se úředních osob zakotvené v obecné a zvláštní části trestního zákoníku, jakož i v trestním řádu.

Autorský kolektiv skládající se z doc. Fryštáka, který v publikaci zcela jistě čerpá ze svých mnohaletých bohatých zkušeností u Policie České republiky a který má na svém publikačním kontě rovněž několik českých i zahraničních literárních děl a mnoho článků v nejrůznějších odborných časopisech, jakož i doc. Kuchty, který dlouhá léta vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je poradcem trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR, zcela jistě skýtají záruku vysoké odbornosti textu.

Práce je členěna celkem do čtyř kapitol včetně závěru, ve kterých se autoři postupně zabývají vůbec pojmem odpovědnost a rozborem pojmu úřední osoba v trestním zákoníku, dále pak trestnými činy jak úředních osob, tak trestnými činy proti úředním osobám, jakož i rozborem procesního postavení úředních osob v trestním procesu a možnostmi jejich ochrany.

Po úvodu navazuje kapitola s názvem Úřední osoby a trestní právo – obecná část, kde se autor kapitoly zabývá definicí pojmu právní a trestněprávní odpovědnost jako taková a postavením úřední osoby jako subjektu trestní odpovědnosti a jako objektu trestných činů, dále rozebírá pojem úřední osoba upravený v ust. § 127 tr. zákoníku se zaměřením na jednotlivé okruhy úředních osob. Dále zde autor popisuje historický vývoj ochrany a odpovědnosti úředních osob. Dalo by se shrnout, že tato kapitola čtenáře zasvěcuje do základů trestněprávní problematiky související s úřední osobou.

Druhá kapitola se věnuje skutkovým podstatám jednotlivých trestných činů týkajících se úředních osob, upravených ve zvláštní části trestního zákoníku. Autor zde rozebírá změny předchozí a současné úpravy trestných činů proti úředním osobám a trestných činů úředních osob, přičemž výslovně zmiňuje změny související s přijetím trestního zákoníku, a to zejména změnu pojmu „veřejný činitel“, který byl nahrazen pojmem „úřední osoba“, a zakotvení taxativního výčtu úředních osob. Dále v kapitole se autor podrobněji zabývá stavem této problematiky de lege lata. V závěru kapitoly stručně přibližuje čtenářům předmětnou právní úpravu v Polské republice a ve Spolkové republice Německo.

Třetí kapitola publikace obsahuje postavení úředních osob v trestním řízení a celá je pojata prakticky, se zaměřením na procesní úkony prováděné úředními osobami, jakož i na úkony vůči těmto osobám, dále na vybrané instituty trestního řízení se zaměřením na rozhodování jak obecných soudů, tak Ústavního soudu ČR, jakož i rozhodování Evropského soudu pro lidská práva. Páteří této kapitoly je pak část o procesním postavení úřední osoby jako obviněného nebo svědka a jejich výslechu.

Závěrem lze shrnout, že publikace vykládá celistvým způsobem stávající trestněprávní problematiku úředních osob z hlediska jejich odpovědnosti a ochrany. Významným přínosem publikace je její praktická stránka, proto ji lze doporučit jak těm, kteří vystupují v postavení úředních osob, tak i těm, kteří přicházejí do styku s úředními osobami, jakož i představitelům justice, státního zastupitelství, advokacie, příslušníkům Policie České republiky, ale i akademikům a zvídavým studentům právnických fakult, které tato problematika blíže zajímá a chtějí se o ní dozvědět podrobnější informace.

 

Mgr. SANDRA VARENINOVÁ, justiční čekatelka Krajského soudu v Ostravě, doktorandka na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci