M. Doležalová, Š. Hájková, D. Potočková, J. Štandera: Zákon o mediaci. Komentář


autor: Mgr. Štěpán Holub
publikováno: 10.10.2013

V loňském roce byl schválen historicky první zákon, který upravuje mediaci komplexním způsobem, a to zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. Tento zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu 2008/52/ES.

Právě vydávaný komentář k novému zákonu pohotově reaguje nejen na novou právní úpravu mediace, ale podává ucelený přehled právě v okamžiku, kdy se mediace o své významné místo hlásí v celosvětovém měřítku.

Právní spory bývají u nás v současnosti kromě dohod mezi stranami a vzájemného vyjednávání zpravidla řešeny prostřednictvím soudů. Pro obchodní spory je vedle toho běžným prostředkem také rozhodčí řízení jako jeden ze způsobů alternativního řešení sporů (tzv. ADR – alternative dispute resolution). Mediace, jako další z prostředků ADR v naší zemi stále ještě příliš rozšířena není, přestože poskytuje efektivní cestu, jak vyřešit aktuální spor z řady oblastí soukromého práva, ale často také napomoci odbourání dalších konfliktů mezi stranami v budoucnu.

Vydávaná publikace nakladatelství C. H. Beck je autorským dílem kolektivu ve složení našich předních odborníků na mediaci, a to Martiny Doležalové, Šárky Hájkové, Dany Potočkové a Jana Štandery. Jde o ojedinělou kombinaci autorů komentáře – advokátů a soudkyně, doplněné autorkou komentáře vyhlášky – psycholožky. To činí z díla komentář mnoha odborných pohledů.

Publikace svým širokým záběrem přesahuje rozsah běžného komentáře. Obsahuje také pasáže, které blíže osvětlují podstatu mediace coby prostředku, se kterým se odborná právní veřejnost teprve seznamuje. S ohledem na absenci české judikatury odkazuje komentář na judikáty ze zahraničí, zejména z Velké Británie a Spojených států, které mohou sloužit jako cenný zdroj inspirace při úvahách o řešení problémů spojených s mediací. Autoři neopomněli popsat místo mediace mezi prostředky ADR a zdůraznit vzájemné odlišnosti.

Komentář podává nejen odpověď na nejčastější otázky související se zákonem o mediaci, ale komentuje také prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu, která je důležitým pramenem zejména pro uchazeče o složení zkoušek mediátorů a kandidáty na zápis do tzv. seznamu mediátorů vedeného ministerstvem spravedlnosti. Pro tyto zájemce bude cenný např. detailní popis, jak podat přihlášku ke zkouškám, ale ocení také vysvětlení systematiky otázek z jednotlivých zkušebních okruhů.

V díle je možné najít okomentovaná ustanovení souvisejících novelizovaných předpisů, a to zejména občanského soudního řádu a zákona o advokacii. Nechybí ani přehled evropských právních předpisů z dané oblasti.

Je možno shrnout, že publikace se neomezuje na strohý komentář právních předpisů, které byly v loňském roce v souvislosti s novou úpravou institutu mediace publikovány, ale představuje mediaci jako takovou koncepčním a pro čtenáře velmi srozumitelným způsobem. Komentář je proto kromě použití jako referenční pomůcka každého zapsaného mediátora vhodný také jako ucelená učebnice pro všechny zájemce o mediaci z právnické, akademické i laické veřejnosti.

 

Mgr. Štěpán Holub, advokát v Praze, mediátor, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Můžete objednat ZDE.