Ladislav Koudelka: Lichva – trestný čin a společenský jev


autor: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.,
publikováno: 02.06.2014

V poslední době se objevily v denním tisku články, které si všímají lichvy, častého jevu, který znepokojuje již delší dobu celou veřejnost. Nejde jen o lichvu jako takovou, ale i o další problémy s ní spojené. V deníku Právo ze dne 26. 2. 2014 se objevil článek nazvaný „Soudy ruší verdikty rozhodců, kryjících často lichvu“. Rozhodci mají rozhodovat objektivně, jsou to však často právníci, které vybírají úvěrové firmy. Podobně v témže deníku ze dne 28. 2. 2014 vyšel článek nazvaný „Hranice lichvy už od úroku 20 %“. Jde v něm o novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která zavádí pro tyto úvěry úrokový strop. Pojem lichva je v trestním zákoníku vysvětlen, zákon však nestanoví, jaká konkrétní výše úroků z půjčky může být za lichvu označena. Článek uvádí, že české soudy odsoudí pachatele za lichvu – pokud se k tomu vůbec odhodlají, protože prokázat lichvu je velmi obtížné – až když úroky z úvěru dosahují 60–70 %, přičemž za první republiky byl již lichvou úrok nad 12 % ročně.

V této souvislosti se kniha JUDr. Ladislava Koudelky objevila v pravý čas. Jde o zajímavou práci, která je vysoce aktuální. Je nejen na vysoké teoretické úrovni. Svými závěry a rozborem současné právní úpravy i situace v praxi je názorným vodítkem pro teoretiky, praktické právníky, pracující v legislativě, policii, státním zastupitelství, advokacii i pro soudy.

Autor ve stručném úvodu své monografie kritizuje nedostatky definice lichvy v českém právním řádu, protože tato nedostačující definice pojmu neumožňuje účinně lichvu postihnout, ať již podle předpisů občanského, nebo trestního práva.

Kladem práce je to, že autor v monografii vychází z nejnovější právní úpravy nejen trestního práva, ale i právní úpravy nového občanského zákoníku.

V první kapitole práce vymezuje problém. Najdeme zde historický a filozofický pohled na lichvu, což je nejen čtenářsky zajímavé, ale také velmi důležité pro vývoj pochopení doktríny během středověku, dále období liberalismu a konečně k vysvětlení změny vnímání rozsahu a podstaty pojmu lichva na konci 19. století. V druhé kapitole si autor všímá historie a současné právní úpravy lichvy v některých evropských a amerických zemích, což mu je východiskem pro problematiku lichvy v občanském právu v českém právním řádu od počátku 20. století. V této partii se věnuje velmi podrobně smluvní pokutě. Kritika koncepce smluvní pokuty v české právní doktríně navazuje na současný stav (za účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) a všímá si také zneužití právní úpravy postavení rozhodců a exekutorů v rozhodčím a vykonávacím řízení (třetí kapitola). Čtvrtá kapitola je věnována trestněprávní úpravě lichvy v posledních letech trvání rakousko-uherského mocnářství a období první republiky, dále judikatury v první republice. Dr. Koudelka věnuje pozornost i trestnému činu lichvy jak v trestním zákoně, tak v rozhodovací praxi soudů, a také skutkové podstatě lichvy obsažené v zákoně o přečinech. V této kapitole si všímá i vývoje změny jednotlivých pojmů a rozhodovací praxe soudů u trestného činu lichvy v moderní době. Výklad jednotlivých pojmů považuji za velmi zdařilý, zejména v návaznosti na současný stav podle trestního zákoníku.

V páté kapitole dochází autor k závěru svých úvah o problematice lichvy jako společenského jevu a trestného činu, spolu s úvahami de lege referenda. Velice často se setkáváme s názorem jak právníků, tak laiků, že tržní prostředí je ideální podhoubí pro lichvu. Autor rozebírá i přístup českého státu k lichvě v nedávné historii a všímá si nedostatků současného stavu týkajícího se lichvy v občanskoprávní oblasti. Považuji za velmi významné i jeho úvahy de lege ferenda týkající se občanskoprávní oblasti, včetně omezení věcí řešených v rozhodčím řízení. Jeho úvahy de lege referenda v trestněprávní oblasti, kde rozebírá jednotlivé pojmy (včetně pojmu palichva) a další související problémy zasluhují zvláštní pozornost jak pracovníků teorie, tak i praxe.

Recenzované dílo nemá v současné době nejen u nás, ale i v ostatních zemích přecházejících na tržní hospodářství obdoby.

Můžete koupit Z d e .

prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., katedra trestního práva PF UK Praha