Konference Nové soukromé právo 2014


publikováno: 27.11.2014

Krátce po půl desáté ji svým úvodním slovem zahájil a přítomné přivítal předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň. Jedním z podnětů k uspořádání konference bylo, dle jeho slov, poskytnutí příležitosti tvůrcům, odpůrcům i adresátům nových soukromoprávních předpisů diskutovat aktuální otázky tváří v tvář, a zabránit tak případným zákopovým bojům. První dopolední blok byl poté věnován tématu nazvaném - První rok účinnosti rekodifikačních předpisů - z pohledu zpracovatelů předpisů nového soukromého práva, tak jeho odpůrců a oponentů. Vystoupil samozřejmě Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš a za ministerstvo spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. O svůj pohled na dění kolem nového občanského zákoníku se podělil rovněž Mgr. František Korbel, Ph.D. 

Další část programu konference byla věnována problematice obchodních korporací. Zde nemohly nezaznít vystoupení Doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D., který se věnoval pravidlům převodu podílu a koncernovým otázkám, a dále Prof. JUDr. Jana Dědiče, který promluvil o druzích akcií a také problémech s výkladem ustanovování dozorčí rady. Své kolegy doplnila Doc. JUDr. Ivana Štenglová příspěvkem o souhlasu se změnou programu nejvyššího orgánu společnost. Na jejich vystoupení navázal svými poznatky z praxe JUDr. Michal Žižlavský, který promluvil o nových možnostech reorganizace insolventních korporací. Závěr dopolední části pak patřil příspěvku Mgr. Davida Neveselého. Ten posluchače seznámil s výsledky průzkumu, co praxe vnímá na novém civilním právu jako nejpozitivnější, ale také jako nejvíce negativní. Za největší přínos je vnímáno zavedení různých druhů akcií, zjednodušení agendy u založení s. r. o., zrušení § 196a obch. zákoníku. Největší potíže pak praxi způsobují plné moci společníka formou notářského zápisu, řadu vrásek přidělala také nová úprava souběhu funkcí a pro své výkladové problémy i monistický způsob vedení společnosti, který je jinak nahlížen velmi pozitivně. 

Odpolední program byl věnován jednotlivým institutům nového soukromého práva v praxi. Mgr. Robert Pavlů vystoupil s příspěvkem o všeobecných obchodních podmínkách a také o korporátních rozhodnutích a konfliktu zájmů členů orgánů. Následovala ho JUDr. Jarmila Brčáková, která pojednala o tom, co vlastně obnáší samotná implementace nového soukromého práva v životě firmy. S odlehčeným příspěvkem o zápůjčce a spotřebiteli vystoupil JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. Soudní ochraně práv ve vazbě na nový občanský zákoník se poté věnovala Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

Nabitý program pokračoval příspěvkem JUDr. Daniela Weinholda, Ph.D., o vybraných některých otázkách promlčení, prekluze a dalších následků plynutí času. Právníky zdatné v oblasti IT pak potěšil JUDr. Josef Donát, LL.M., který seznámil publikum s tím, co přinesl nový občanský zákoník pro oblast IT a co v něm stále chybí. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., následně pojednal o tom, jak vykládat nový zákon bez judikatury. Ano, jde to, musí! 

Závěr patřil tématu nazvaném první rok nového katastrálního zákona v podání JUDr. Daniely Šustrové a dále dopadům poslední novely exekučního řádu a zamyšlení nad budoucí úpravou z úst JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M. 

Podrobnou zprávu z konference přineseme v prosincovém - na rekodifikaci monotematicky zaměřeném - vydání Bulletinu advokacie, v němž naleznete i některé výše zmíněné příspěvky v podobě jednotlivých odborných článků.