Jan Kocina: Daňové trestné činy


autor: JUDr. Lukáš Svrček
publikováno: 26.05.2014

Stejně jako dochází k vývoji společnosti samotné, přichází logicky rovněž změny ve struktuře páchané trestné činnosti v jejím nitru. K těm nejvíce zásadním přeměnám došlo zejména po roce 1989, který je spojen s významnými společenskými změnami v České republice a následně s transformací centrálně řízené ekonomiky na tržní hospodářství. S těmito jevy je spojen již shora uvedený dynamický vývoj trestné činnosti, z nichž největší význam má výskyt kvalitativně nových druhů složitých trestných činů, především pak organizované a hospodářské kriminality. Jak sám autor v publikaci uvádí, hospodářská kriminalita je v zemích s vyspělou tržní ekonomikou považována za závažný trestněpolitický problém, jelikož oproti bagatelní trestné činnosti je rozsah materiálních škod zásadní a nikoliv zanedbatelný, což v konečném důsledku ohrožuje fungování společnosti jako celku.

Recenzovaná publikace Jana Kociny, právníka, který se věnuje výkonu advokacie, pedagogické činnosti a mimo jiné je také členem trestní sekce České advokátní komory v Praze, pojednává o aktuální oblasti trestního práva, a to o daňových trestných činech. Z pohledu aktuálnosti prezentované problematiky nemůže být výhrad. Dokud budou totiž existovat daně, jakožto povinnost odvodu finančních prostředků státu, budou existovat snahy, a to i ty právem reprobované, jak se této povinnosti vyhnout.

K publikaci samotné je pak třeba uvést, že po prvotním obecném představení pojmu hospodářského trestního práva a daňových trestných činů, kdy jsou veškeré úvahy podkládány velkým množstvím odkazů na odborné časopisecké články a publikace (což je výsadou celé publikace), se objevuje základní definice stran systematického zařazení daňových trestných činů, kdy tyto jsou prezentovány jako jedna z nejpočetnějších skupin páchaných hospodářských trestných činů.

Na tomto místě je potřebné dodat, že publikace nabízí kromě pohledu ryze trestněprávního také pohled správněprávní, což vypovídá o komplexnosti výkladu o dané problematice.

Kniha je patřičně rozdělena do osmi kapitol, které se následně diverzifikují do mnoha logicky členěných podkapitol. Čtenář se tak může seznámit s podstatou hospodářského trestního práva a daňových trestných činů včetně jejich vnitřních vzájemných vztahů a provázaností, právněhistorickým vývojem trestní úpravy daňových trestných činů již od roku 1835 až do roku 2009 a správněprávním hlediskem daňové problematiky, kde autor jednak ve stručnosti představuje vymezení pojmu daně, prezentuje daňové subjekty, ale v souladu s orientací jeho práce se dále zaměřuje na daňové řízení probíhající podle daňového řádu s akcentem na daňové trestní právo. Meritem publikace samotné a zároveň nejobsáhlejší částí je kapitola věnující se aktuální právní úpravě daňových trestných činů. Autor zde prezentuje obsáhlý výklad k trestným činům zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, které označuje za zásadní trestné činy a v neposlední řadě se výklad zaměřuje i na trestný čin nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení. Součástí kapitoly je velice precizní výklad o vývojových stádiích těchto shora uvedených trestných činů a aspekty stran pokračujících daňových trestných činů. Vyzdvihnuta by měla být část pojednávající o důvodech zániku trestní odpovědnosti, speciálně institut účinné lítosti. Opomenuta rovněž nezůstala trestní odpovědnost právnických osob.

Širší, nikoliv jen právnická, veřejnost bude jistě pozitivně hodnotit část pojednávající o daňových rájích, která nabízí pro účely této publikace více než dostačující seznámení s problematikou, jenž je v poslední době věnována značná pozornost, a to zejména vládami různých států, ať již na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni.

Dalším znakem aktuálnosti je část věnující se Evropské unii a jejímu vlivu na daně, včetně vysvětlení pojmů jako daňová harmonizace, koordinace a daňová konkurence. Neschází rovněž komparace se zahraniční právní úpravou, a to slovenskou a německou a nakonec jsou prezentovány obsáhlé úvahy de lege ferenda.

Z celého obsahu recenzovaného díla je patrná znalost autora dané problematiky a jeho praktické zkušenosti v kontextu nejen českého práva, ale také z pohledu práva ostatních evropských státu a z hlediska práva komunitárního. Veškerý výklad je doplněn množstvím rozhodnutí jednak českých soudů, a to jak soudů obecných, tedy městských a krajských, tak také rozhodnutími nejvyššího a ústavního soudu, dále rozhodnutími soudů německých. Nechybí také judikatura Evropského soudního dvora.

Předkládaná recenzovaná publikace si zcela jistě najde širokou čtenářskou cílovou skupinu. Relevantní informace poskytne nejen odborné právnické veřejnosti, jako jsou advokáti, soudci či státní zástupci, pomůckou může být ale i pro podnikatele či firemní právníky, zaměstnance úřadů a daňové poradce.

Závěrem je na tomto místě nutno uvést, že publikaci nelze než doporučit k přečtení.

Můžete koupit Z D E.

 

Autor je advokátním koncipientem a doktorandem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.