oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Josef Černohlávek, Petr Doubrava: Právní spory ve stavebnictví

publikováno: 23.07.2018

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2018, 294 stran, 390 Kč.

Publikace je velmi zajímavým zpracováním dané problematiky. Téma sporů, které jsou vyvolány smlouvou o dílo, je navýsost aktuální a je předmětem mnoha soudních rozhodnutí, i když není možné konstatovat, že by řešily pravidelně se vyskytující problémy s dostatečnou mírou obecnosti a koncepčnosti.

Z tohoto důvodu se autoři soustředili na nejčastější problémy sporů ve stavebnictví, jako jsou vícepráce, spory o cenu díla a spory o vady díla, velkou část věnovali i procesní stránce vedení sporu ze smlouvy o dílo.

Na knize lze ocenit logickou stavbu a komplexnost. Autoři hojně vy­užívají odkazy na judikaturu, která se na danou problematiku zaměřuje, byť ji často podrobují kritice. Z jejich kritiky je zřejmé, že ve své praxi stojí spíše na straně zhotovitelů než objednatelů, nicméně to není na úkor nestrannosti, vyváženosti a objektivity textu.

Autoři se věnují i dalším krizovým situacím souvisejícím se zhotovováním díla, a to např. odstoupení od smlouvy, čerpání bankovní záruky, spory s vlastníky sousedních pozemků apod. Publikace je analytická i syntetická a tyto metody jsou přesvědčivě aplikovány; je také logická a komentuje často velmi sporná témata. Rovněž postihuje v celé šíři aktuální problémy, které se při zkoumání sporů vzniklých ze smluv o dílo vyskytují.

Základní otázkou při hodnocení každé knihy je, komu má být určena. Je totiž zřejmé, že jiné požadavky jsou kladeny na teoreticko-výzkumnou publikaci, jiné na učebnici pro studenty, jiné na praktický manuál pro advokáty. V tomto ohledu je kniha užitečnou pomůckou nejen pro advokáty, ale i pro investory do realit, developery, zadavatele veřejných zakázek nebo architekty. Ačkoliv potřeby uvedených kategorií osob nemusí být vždy totožné, jejich výčet prozrazuje, že celá kniha je velmi praktická, i když zároveň vysoce expertní.

Jasnost, přehlednost, srozumitelnost, logické členění textu a možnost snadného dohledání požadované informace jsou přednosti, kterými tato kniha nutně zaujme. Vyjmenované kvality jsou přitom o to cennější, že samotná právní úprava přináší určité nejasnosti a někdy až absurdní závěry. Autoři navíc usilují nejen o přehledné uspořádání informací, které k sobě obsahově patří, ale zaujímají postoj vysvětlující, kdy se snaží význam abstraktně formulovaných norem zákona objasňovat na praktických příkladech. Kniha není teoretickým pojednáním o tématu; je to kniha určená pro praxi, která se snaží být srozumitelná i pro práva neznalé osoby, aniž by to snižovalo její odbornou úroveň.

Některé kapitoly, a to zejména kapitola o vícepracích, mohou sloužit jako praktické kompendium pro každého, kdo s touto problematikou přijde do styku, a to ať na straně objednatele, tak na straně zhotovitele. Je třeba ocenit, že instituty jako vícepráce, cena díla apod. jsou popsány vyčerpávajícím způsobem, byť bez hlubšího teoretického zasazení, což však v případě publikací tohoto typu není na škodu.

Publikace přináší názory na problémy, o nichž mlčí komentářová literatura, ale i judikatura. Autoři předestírají v těchto případech svůj vlastní náhled na věc, který sice nemusí být akceptován, ale může sloužit minimálně jako platforma pro další debaty, které se o daných problémech v budoucnu zcela jistě odehrají.

V rámci celkového hodnocení lze uvést, že se jedná o kompaktní a logicky ucelenou publikaci, která je velmi zdařilým zpracováním dané problematiky, s využitím dostatečného množství judikatury.

 

doc. JUDr. ALEŠ ROZEHNAL, Ph.D., advokát v Praze, AK Rozehnal & Kuchař