Jiří Ctibor, Iva Horáčková: Franchising


publikováno: 17.05.2018

Nabídku knižních titulů zaměřených na inominátní smlouvy hojně využívané v praxi v nedávné době rozšířila publikace autorů JUDr. Jiřího Ctibora, Ph.D., LL.M., a Mgr. Ivy Horáčkové, LL.M., věnující se franchisingu. Oba autoři působí v advokátní kanceláři Z/C/H Legal a popisované oblasti se již dlouhodobě věnují v praxi, což je na recenzované knize znát. Co jiného ostatně čekat od knihy, která v nakladatelství Wolters Kluwer vychází v edici Právo prakticky.

Recenzovaná publikace přináší čtenáři úplný přehled o popisované, zákonem neupravené nepojmenované smlouvě. V úvodu nalezneme vymezení stěžejního pojmu franchising včetně jeho ekonomického základu a historického exkurzu, který rozhodně není nutnou a povinnou částí publikace (jako příklad franchisingové smlouvy z historie je zde např. uvedena Magna Charta Libertatum). Následně již přichází samotný rozbor jednotlivých náležitostí franchisingové smlouvy a jí založeného smluvního vztahu jako takového. Kniha také velmi dobře identifikuje problematické otázky s tímto vztahem spojené, jako je např. otázka franchisingu z pohledu práva na ochranu hospodářské soutěže v kontextu národním i unijním (včetně exkurzu do USA), franchisingu z pohledu podnikatelských uskupení dle zákona o obchodních korporacích či otázka ochrany slabší smluvní strany v popisovaném vztahu. Zmíněny jsou ale také pro našince doposud méně známé konsekvence takového vztahu, jako je např. případný rozpor s regulací nekalých obchodních praktik, otázky nekalosoutěžní odpovědnosti franchisora či franchisanta či postavení franchisora jakožto jakéhosi kvazizaměstnavatele zaměstnanců franchisantů. Čtvrtá část publikace se již zaměřuje na pokročilejší otázky související např. s mezinárodním prvkem ve franchisingu, master franchisingem nebo multi-store-franchisingem. Závěr knihy je pak věnován telegrafickému přehledu základních koncepcí a východisek relevantní právní úpravy ve vybraných státech, mezi kterými lze z těch exotičtějších zmínit např. Čínu, Rusko nebo Litvu.

Po stránce ryze odborné je nutné konstatovat, že publikace slouží především pro úvodní seznámení s problémem, identifikaci rizikových míst, na něž by bylo vhodné se zaměřit, a přináší také doporučení pro jejich řešení. Rozhodně není možné tvrdit, že by obsažená témata byla zcela vyčerpána. Spíše než rozsáhlé teo­retické rozbory přinášejí autoři nahlédnutí do konkrétní problematiky formou zopakování základních východisek konkrétního problému a jeho následný rozbor, opřený zpravidla o judikaturu, nezřídka i zahraniční. Tento přístup však současně umožňuje proniknutí do tajů franchisingu jistě každému právníkovi i poučenému laikovi bez nutnosti předchozích vstupních znalostí.

Závěrem každé recenze by mělo být shrnutí a doporučení toho, pro koho posuzovaná publikace může být přínosná a vhodná a komu naopak určena není. Ani tato recenze nebude výjimkou. Publikaci lze doporučit všem právníkům, podnikatelům a dalším světa obchodu znalejším osobám, které prahnou po vhledu do popisované oblasti franchisingových vztahů, jejich právní regulace, problematických míst či inspiraci. Naopak pro zkušené matadory v této oblasti hledající odpověď na konkrétní, jistě velmi specifickou otázku, poslouží publikace především jako inspirační zdroj dalších úvah, případně studnice zdrojů k dalšímu pátrání. I díky jejímu střízlivému rozsahu však lze dojít k závěru, že její přečtení může být obohacující pro každého praktického právníka.

 

 doc. JUDr. DANA ONDREJOVÁ, Ph.D., katedra obchodního práva PF MU v Brně