oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

J. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala, M. Zuklínová, H. Nová, D. Elischer, O. Frinta, D. Frintová: Občanský zákoník. Komentár. Svazek II. (§ 655-975)

publikováno: 18.08.2014

Wolters Kluwer, a. s., Praha 2014, 752 stran, 1268 Kč.

V posledních dnech se na pultech knižních obchodů objevil druhý svazek Komentáře k občanskému zákoníku, vydaný nakladatelstvím Wolters Kluwer. Jedná se o poměrně krátkou dobu, která uběhla od vydání prvního svazku, a mů­žeme se začíst do pokračování několika­svazkového komentáře k novému soukro­moprávnímu kodexu. Zásluhou autorů a také rychlým zpracováním nakladatel­ství se široké veřejnosti dostává ve velmi krátké době do rukou další svazek.

Tentokrát se osvědčený tým auto­rů zaměřil na výklad druhé části no­vého občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), tj. na rodinné právo, které bylo v minulosti upraveno samo­statným zákonem o rodině, a věnoval tak nové úpravě rodinného práva sa­mostatný druhý svazek komentáře.

Nová úprava rodinného práva je v ob­čanském zákoníku rozdělena do tří hlav. Hlava I je zaměřena na problematiku manželství a s tím spojené následky. V této hlavě se sluší věnovat pozornost mimo jiné zejména nově upravenému manželskému majetkovému právu, které je upraveno odlišně a celkově pojato šířeji, než jsme znali ze staré právní úpra­vy společného jmění manželů v občan­ském zákoníku. Sama autorka této pa­sáže, doc. Zuklínová, výstižně charakte­rizuje manželské majetkové právo jako soubor právních předpisů, které posti­hují nejrůznější aspekty, v nichž se k man­želství pojí povinnosti a práva majetkové povahy. Proto nejde jen o vlastnictví a další věcná práva, ale i o práva závazková, prá­vo dědické, zvláštní oblast výživného, speci­fické otázky bydlení manželů, resp. rodiny, otázky sociálního, popř. i jiného pojištění, daňové otázky atd.“Vedle této proble­matiky však nesmíme zapomenout ani na úpravu vzniku a zániku manželství, jakož i právní následky spojené se zánikem manželství, včetně úpravy výživné­ho rozvedeného manžela. 

Hlava II je nazvána Příbuzenství a švagrovství. Za názvem hlavy se však skrývá poměrně rozsáhlá problematika zejména vztahů mezi rodiči a dětmi, včetně určování rodičovství, problema­tiky osvojení, rodičovské odpovědnosti a vyživovací povinnosti. Rovněž v této hlavě nalezne čtenář řadu novinek, ke kterým bychom mohli zařadit např. nově upravený institut osvojení zletilé­ho nebo zvláštní opatření při výchově dítěte a také úpravu vztahů mezi dí­tětem a jinými příbuznými a dalšími osobami. V této hlavě by recenzent rád zvláště zmínil právní úpravu osvo­jení. Ta je zde poměrně rozsáhlá a de­tailní, přestože je doplněna zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Kromě řady změn, které nová právní úprava osvojení přinesla, nalezneme zde také ustanovení § 798 o zákazu nepatřičného zisku za zpro­středkování osvojení. Zmíněné ustano­vení rozvířilo diskuse odborníků k jeho výkladu. Recenzent by na tomto místě rád vyzdvihl komentář autorky výkladu JUDr. Nové a poznámku doc. Zuklíno- vé k tomuto ustanovení, s jejichž názory zde vyslovenými se ztotožňuje.

Konečně hlava III části druhé ob­čanského zákoníku, nazvaná Poruč­nictví a jiné formy péče o dítě, předsta­vuje úpravu vztahů, které jsou v praxi zpravidla nazývány náhradní rodin­nou výchovou. Nalezneme zde právní úpravu poručenství, opatrovnictví, in­stitut svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství, jakož i úpravu ústavní výchovy. Rovněž i tato právní úprava je doplněna zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Zejmé­na v otázkách pěstounské péče a svěře­ní dítěte do péče jiné osoby. Také tato část rodinného práva je zpracována

velice pěkně a čtivě. Přestože dosud chybí (a ještě dlouho bude chybět) aktuální judikatura, snažili se autoři jednotlivých pasáží výkladu nabídnout alespoň starší judikaturu, která může být použitelná u těch ustanovení, jež nedoznala podstatných změn. Stejné platí také o zařazení vhodné literatury. 

Recenzent je přesvědčen, že se i dru­hý svazek komentáře k občanskému zákoníku stane cenným pramenem po­znání nejenom pro odborníky, ale také pro širokou neprávnickou veřejnost. Způsob jeho zpracování a styl výkladu jsou zvoleny tak, že poskytují potřebný komfort nejenom ke studiu, ale i pro využití v aplikační praxi.


Můžete koupit  Z d e.

prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., pedagog na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře soukromoprávních disciplín Policejní akademie ČR v Praze