oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

J. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala, M. Zuklínová, H. Nová, D. Elischer, O. Frinta, D. Frintová: Občanský zákoník. Komentár. Svazek II. (§ 655-975)

publikováno: 18.08.2014

Wolters Kluwer, a. s., Praha 2014, 752 stran, 1268 Kč.

V posledních dnech se na pultech knižních obchodů objevil druhý svazek Komentáře k občanskému zákoníku, vydaný nakladatelstvím Wolters Kluwer. Jedná se o poměrně krátkou dobu, která uběhla od vydání prvního svazku, a mů­žeme se začíst do pokračování několika­svazkového komentáře k novému soukro­moprávnímu kodexu. Zásluhou autorů a také rychlým zpracováním nakladatel­ství se široké veřejnosti dostává ve velmi krátké době do rukou další svazek.

Tentokrát se osvědčený tým auto­rů zaměřil na výklad druhé části no­vého občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), tj. na rodinné právo, které bylo v minulosti upraveno samo­statným zákonem o rodině, a věnoval tak nové úpravě rodinného práva sa­mostatný druhý svazek komentáře.

Nová úprava rodinného práva je v ob­čanském zákoníku rozdělena do tří hlav. Hlava I je zaměřena na problematiku manželství a s tím spojené následky. V této hlavě se sluší věnovat pozornost mimo jiné zejména nově upravenému manželskému majetkovému právu, které je upraveno odlišně a celkově pojato šířeji, než jsme znali ze staré právní úpra­vy společného jmění manželů v občan­ském zákoníku. Sama autorka této pa­sáže, doc. Zuklínová, výstižně charakte­rizuje manželské majetkové právo jako soubor právních předpisů, které posti­hují nejrůznější aspekty, v nichž se k man­želství pojí povinnosti a práva majetkové povahy. Proto nejde jen o vlastnictví a další věcná práva, ale i o práva závazková, prá­vo dědické, zvláštní oblast výživného, speci­fické otázky bydlení manželů, resp. rodiny, otázky sociálního, popř. i jiného pojištění, daňové otázky atd.“Vedle této proble­matiky však nesmíme zapomenout ani na úpravu vzniku a zániku manželství, jakož i právní následky spojené se zánikem manželství, včetně úpravy výživné­ho rozvedeného manžela. 

Hlava II je nazvána Příbuzenství a švagrovství. Za názvem hlavy se však skrývá poměrně rozsáhlá problematika zejména vztahů mezi rodiči a dětmi, včetně určování rodičovství, problema­tiky osvojení, rodičovské odpovědnosti a vyživovací povinnosti. Rovněž v této hlavě nalezne čtenář řadu novinek, ke kterým bychom mohli zařadit např. nově upravený institut osvojení zletilé­ho nebo zvláštní opatření při výchově dítěte a také úpravu vztahů mezi dí­tětem a jinými příbuznými a dalšími osobami. V této hlavě by recenzent rád zvláště zmínil právní úpravu osvo­jení. Ta je zde poměrně rozsáhlá a de­tailní, přestože je doplněna zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Kromě řady změn, které nová právní úprava osvojení přinesla, nalezneme zde také ustanovení § 798 o zákazu nepatřičného zisku za zpro­středkování osvojení. Zmíněné ustano­vení rozvířilo diskuse odborníků k jeho výkladu. Recenzent by na tomto místě rád vyzdvihl komentář autorky výkladu JUDr. Nové a poznámku doc. Zuklíno- vé k tomuto ustanovení, s jejichž názory zde vyslovenými se ztotožňuje.

Konečně hlava III části druhé ob­čanského zákoníku, nazvaná Poruč­nictví a jiné formy péče o dítě, předsta­vuje úpravu vztahů, které jsou v praxi zpravidla nazývány náhradní rodin­nou výchovou. Nalezneme zde právní úpravu poručenství, opatrovnictví, in­stitut svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství, jakož i úpravu ústavní výchovy. Rovněž i tato právní úprava je doplněna zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Zejmé­na v otázkách pěstounské péče a svěře­ní dítěte do péče jiné osoby. Také tato část rodinného práva je zpracována

velice pěkně a čtivě. Přestože dosud chybí (a ještě dlouho bude chybět) aktuální judikatura, snažili se autoři jednotlivých pasáží výkladu nabídnout alespoň starší judikaturu, která může být použitelná u těch ustanovení, jež nedoznala podstatných změn. Stejné platí také o zařazení vhodné literatury. 

Recenzent je přesvědčen, že se i dru­hý svazek komentáře k občanskému zákoníku stane cenným pramenem po­znání nejenom pro odborníky, ale také pro širokou neprávnickou veřejnost. Způsob jeho zpracování a styl výkladu jsou zvoleny tak, že poskytují potřebný komfort nejenom ke studiu, ale i pro využití v aplikační praxi.


Můžete koupit  Z d e.

prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., pedagog na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře soukromoprávních disciplín Policejní akademie ČR v Praze