oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Filip Rigel, Ondřej Moravec, Dana Ondrejová: Reklamní právo

publikováno: 15.11.2018

C. H. Beck, Praha 2018, 181 stran, 390 Kč.

Nakladatelství C. H. Beck vydalo začátkem tohoto roku v rámci ediční řady „Právní praxe“ publikaci, jež je jak autory, tak samotným nakladatelstvím označována jako příručka věnovaná – jak již sám název napovídá – problematice reklamního práva v České republice. Vzhledem k cílům a zaměření této publikace tvoří autorský kolektiv odborníci na příslušné oblasti práva, a to JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., a doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Ke knize, resp. tématu reklamního práva samotnému, je pak vhodné uvést, že jde o první (relativně) komplexní systematické zpracování této problematiky. Kniha sama upoutá čtenáře již způsobem svého zpracování, jelikož je srozumitelná, velmi čtivá, přehledná a doplněná názornými a trefnými grafickými příklady. Všechny tyto aspekty umožňují čtenáři proniknout do problematiky reklamy jako fenoménu, jenž obklopuje každého z nás a který je přitom regulován různorodými právními normami.

Shora uvedenému pak odpovídají i ambice knihy, jež jsou uvedeny již v předmluvě knihy. Autorský kolektiv – i vzhledem k absenci publikace, která by totožné téma souhrnně, tj. jak z pohledu veřejného práva, tak i práva soukromého, zpracovala – si neklade za cíl teoreticky pojednat o právních aspektech reklamy. Naopak jeho cílem je uvést na trh publikaci, jež by byla praktickou odbornou příručkou usnadňující orientaci v nepřehledném světě reklamního práva.

Hlavní rys publikace, jímž je nepochybně komplexnost pohledu na rozmanité právní aspekty reklamy, je po mém soudu nejvýznamnějším přínosem této publikace a tento cíl autorů reflektuje i její samotný obsah.

Po úvodních dvou kapitolách věnovaných pramenům platné právní úpravy a ústavním východiskům již lze publikaci rozčlenit na čtyři kapitoly věnované veřejnoprávním aspektům reklamy a dvě kapitoly naopak zaměřené na soukromoprávní aspekty reklamy.

Pozitivně pak vnímám i to, že autoři v obou částech reflektují moderní technologie, nevyhýbají se některým otázkám, jež přináší technický vývoj nebo změny marketingových a reklamních strategií. Řada těchto otázek již sice judikaturou řešena byla, na druhou stranu reklamní právo nadále nabízí celou plejádu otázek, kteréžto dosud soudy rozhodovány vůbec nebyly.

Veřejnoprávní část publikace (příručky) pak poskytuje základní přehled o veřejnoprávní regulaci reklamy v České republice, a to především regulaci reklamy v médiích, regulaci dle zákona o regulaci reklamy, problematiku ochrany spotřebitele a dílčím způsobem i řadu dalších předpisů. Nejsou pak opomenuty ani trestněprávní otázky spojené s reklamou, jež se při vyvozování odpovědnosti nepochybně jako jeden z následků porušení právních norem nabízejí.

Pojednání soukromoprávní části se nese především v duchu nekalé soutěže, kdy z této pasáže je zcela patrné, že byla zpracována osobou nanejvýš povolanou, Danou Ondrejovou, jež patří k předním odborníkům na problematiku nekalé soutěže.

Nemám rozhodně za to, že je třeba publikaci cokoliv vytýkat. Nicméně považuji za vhodné učinit několik drobných poznámek či podnětů pro další vydání této publikace (pevně věřím, že k němu v budoucnu opravdu dojde). Osobně bych uvítal pojednání o možnosti regulovat reklamu ze strany obcí, neboť Ústavní soud tuto regulaci připouští, a přinejmenším za zmínku v této komplexní příručce nepochybně stojí. Obdobně mám za to, že by si část věnovaná dalším soukromoprávním aspektům reklamy (nad rámec nekalé soutěže) zasloužila větší prostor.

Jsem přesvědčen o tom, že posuzovaná publikace věnovaná reklamnímu právu si najde řadu příznivců nejen proto, že jde o prvotní komplexní zpracování dosud „pole neoraného“, ale především, že jde o praktickou publikaci, jež skutečně naplňuje cíle vytyčené autory, tedy být onou příručkou a průvodcem každému zájemci o právní aspekty reklamy. I přesto, že publikace neřeší opravdu veškeré aspekty reklamy a nelze v ní nalézt odpovědi na naprosto všechny právní otázky spojené s reklamou, může přinejmenším přinést vstupní představu o relevantní právní úpravě a být výchozím bodem při studiu této problematiky. 

 

Mgr. JAN BROŽ, doktorand na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně