Eva Horzinková, Václav Urban: Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem


autor: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
publikováno: 28.05.2013

Vychází-li nějaká kniha ve 13. vydání, lze ji označit jako bestseller a toto substantivum je na místě o to více, jestliže se jedná o knihu odbornou. Její autoři vhodně spojují teorii a praxi. Docentka JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., je vysokoškolská pedagožka, členka zvláštních komisí pro projednávání rozkladů na několika ústředních správních úřadech a spoluautorka řady publikací zabývajících se správním právem. JUDr. Václav Urban od roku 1990 nepřetržitě působí ve státní správě, od roku 1996 je pracovníkem odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu a podílí se na vzdělávání zaměstnanců veřejné správy.

Živnostenský zákon postihuje svým osobním rozsahem značně široký okruh subjektů a vztahů mezi nimi vznikajících. Navíc prochází každoročně více novelizacemi různě rozsáhlými či podstatnými a bez takových prací, jakou je tento komentář, se v něm i odborná veřejnost orientuje mnohdy jen obtížně.

Jistě se nelze na tomto místě věnovat každému z jeho ustanovení a pozornost tak obracím jen k některým z nich. Z hlediska praxe stojí nepochybně za pozornost komentář k § 3, kde je negativně vymezena působnost živnostenského zákona, potažmo živnosti s detailními odkazy na příslušnou právní reglementaci zvláštních podnikatelských aktivit. Přínosný je též rozbor speciálních podmínek podnikání zahraničních subjektů.

Zevrubný a instruktivní je popis překážek provozování živností, a to opět s odkazy na skutečnosti, které tento důsledek vyvolávají, a jejich zákonnou úpravu.

Komentář k § 11 zákona umožňuje dobře se orientovat v poměrně složitě formulované a často se měnící úpravě provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce. Je to otázka o to důležitější, že je třeba pečlivě odlišovat odpovědnost živnostníka a zástupce.

Pominout nelze také analýzu institutu provozovny (§ 12 zákona) a jejích specifik, která je třeba vnímat v době, kdy se stále rozšiřuje bezkontaktní komunikace prostřednictvím prodejních automatů.

Systematicky jsou popsány podmínky výkonu jednotlivých druhů živností, k nimž je zapotřebí určité kvalifikace či splnění speciálních podmínek a v souvislosti s tím i administrativní postupy při vzniku, změně a zániku živnostenského oprávnění. Pozornost je věnována také výkonu dozoru a sankcím za porušení povinností v této oblasti.

Zejména praxe ocení komentář k přílohám živnostenského zákona, který umožní orientovat se ve spleti nejrůznějších podmínek pro výkon stanoveného okruhu živností vázaných, řemeslných a koncesovaných.

Autoři upozorňují též na zvláštnosti výkonu dozoru a správního řízení v této oblasti a, byť poměrně stručně, i právní úpravu živnostenského podnikání v Evropské unii.

„Přidanou hodnotou“ je výběr některých judikátů správních soudů a Ústavního soudu týkajících se živnostenského práva.

Použití komentáře lze doporučit zejména praxi, jíž je celou svojí strukturou a formulacemi také určen.

 

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., advokát, docent správního práva na Vysoké škole ekonomické v Praze a Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

 

Můžete objednat ZDE.