oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Encyklopedie českých právních dějin

autor: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
publikováno: 20.11.2017

V roce 2009 v Brně vznikla právněhistorická společnost The European Society for History of Law, jejímž cílem je především umožňuje co nejširší, zejména právnické veřejnosti poznat historické souvislosti současné i budoucí právní úpravy jednotlivých institutů. Dále právníkům v právní praxi zprostředkovat a přiblížit dobové názory na některé právní problémy. Společnost začala vydávat v Londýně anglický právněhistorický časopis Journal on European History of Law, pořádat vědecké konference a publikovat právněhistorické texty, a to jak v podobě sborníků, tak monografií. Zakladatelé této společnosti však chtěli jít mnohem dále, pokusit se sumarizovat všechny podstatné, doposud vybádané právněhistorické poznatky. A tak se zrodila myšlenka mnohadílné Encyklopedie českých právních dějin.

Diskuse o podobě české verze encyklopedie začaly v průběhu roku 2013. Bylo třeba vyjasnit mnoho otázek, z nichž řada se řešila a upřesňovala v průběhu samotných prací na encyklopedii. Byla uzavřena dohoda s vydavatelstvím Aleše Čeňka, který se ujal celého projektu jako hlavní vydavatel, s tím, že k projektu, vzhledem k jeho velkému rozsahu, byl přibrán ještě další vydavatel, a to vydavatelství KEY Publishing. Dále bylo rozhodnuto, že encyklopedie bude mít jak tištěnou, tak elektronickou podobu. V době počátečních prací však nebylo možné ani odhadnout, kolik bude encyklopedie tvořit svazků, kolik bude autorů a kolik bude hesel. Z toho také vyplynulo, že nebylo možné odhadnout ani náklady na realizaci celého projektu. O to víc je třeba ocenit velkorysý přístup obou vydavatelství. Dohled nad strukturou a kvalitou encyklopedie zajistila vědecká rada a redakční rada encyklopedie složená z předních českých a slovenských právních i obecných historiků.

Encyklopedie je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je hlavní stěžejní částí encyklopedie mnohosvazkový komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie bude tvořit několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Doplňkem encyklopedie budou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech.

Každé heslo je doplněno podrobnou bibliografií. V rámci ní jsou jednotlivé tituly uváděny ve zkráceném bibliografickém záznamu. Dále za každým heslem je uveden odkaz na základní související hesla.

I když jde o encyklopedii českých právních dějin, tyto jsou pojaty v co nejširších souvislostech, které vždy vyplynuly z toho, v jakém státním rámci se české země nacházely. Tedy v případě období absolutismu byly české země pojímány jako součást právních dějin habsburské monarchie, stejně tak v letech 1918 – 1992 jako součást Československa. Z toho důvodu v tomto období byla výrazná pozornost věnována například jak slovenským dějinám, ale i Podkarpatské Rusi. Dále československým zahraničním vztahů a vztahům k významným mezinárodním organizacím.

Do zpracovávání věcných i životopisných hesel se zapojilo více téměř 750 odborníků. Struktura autorského kolektivu je mimořádně pestrá, a to jak národnostně, profesně, ale i věkově. V kolektivu autorů nalezneme vedle českých autorů mnoho významných osobností ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Polska i Německa. Autorský kolektiv tvoří jak významní profesoři a docenti, tak i začínající doktorandi. Autoři jednotlivých hesel byli vybíráni především podle své specializace s přihlédnutím k tématům, kterým se již v minulosti věnovali. Tento přístup sliboval maximální, předem odhadnutelnou kvalitu hesel. Autoři při zpracovávání hesel nebyli nikterak omezováni ani usměrňováni. Rozsah hesla byl většinou ponechán na autorovi s tím, že byl mnohdy jen orientačně dohodnut počet stran. Rovněž přístup ke zpracování každé problematiky byl ponechán na autorovi, což přineslo nebývalou pluralitu názorů. To považujeme za jeden z hlavních přínosů encyklopedie. Proto čtenář na různých místech encyklopedie se mnohdy setká s rozdílným pohledem na danou problematiku, s odlišným hodnocením konkrétních událostí, právních dokumentů nebo osobnosti.

Jediným usměrněním autorů bylo, aby hesla byla psána srozumitelně a měla logickou strukturu. Encyklopedie je určena nejen pro odborníky z oblasti právní historie, ale i pro laiky. Z toho důvodu každý autor musel k výkladu přistupovat tak, aby jeho text byl určen co nejširší i neodborné veřejnosti. Každé heslo muselo být zpracováno výstižně a komplexně, aby čtenář o zpracovaném pojmu získal všechny důležité informace, které jsou dostupné v odborné literatuře. Úkolem autorů bylo tedy shromáždit o daném pojmu všechna důležitá fakta.

Členy autorského kolektivu jsou odborníci téměř ze všech právnických a historických pracovišť. Hlavní autorský potenciál vyšel ze všech českých i slovenských právnických fakult. V autorském kolektivu nalezneme i pracovníky Ústavu státu a práva AV, případně dalších vědeckých právnických pracovišť. Do práce na jednotlivých heslech se aktivně zapojili i odborníci z právní praxe, zejména z justičních složek, z úřadu Veřejného ochrance práv a několika advokátních kanceláří.

Velmi překvapující, a o to víc potěšující, byl velký zájem obecných historiků. Nelze vyjmenovat všechna historická pracoviště, jejichž pracovníci velmi obětavě přispěli k úspěšnému dokončení encyklopedie. Zejména to byly všechny filozofické fakulty v České republice, ale i pedagogické fakulty, fakulty sociálních věd a další. Velkým počtem významných autorů přispěly snad všechny historické ústavy. Velké poděkování patří i pracovníkům muzeí a archivů. Kompletní seznam všech autorů a vědeckých a pedagogických pracovišť zapojených do tohoto projektu bude uveden na konci posledního svazku encyklopedie.

Všechny texty procházejí recenzním řízením. Recenzenty jsou především členové vědecké rady encyklopedie. Redakce encyklopedie i vydavatelé doufají, že práce vložená do tohoto projektu se stane podkladem pro další bádání v oblasti právní historie., ale i inspirací pro praktikující právníky. 

V současné době je vydáno 9 svazků encyklopedie, desátý svazek je v tisku. Každý svazek čítá 850 – 950 stran a perspektiva je celkem 20 svazků. Encyklopedie má také svoji samostatnou webovou stránku, kde naleznete další informace a podrobnosti o možnosti získání encyklopedie: www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz.

 

Autor je hlavním editorem Encyklopedie.