Důvodnost žaloby jako předpoklad pro uložení náhrady nákladů řízení žalobci


publikováno: 24.01.2017

Stručně řečeno, v obou věcech požadovali žalobci úhradu částky představující podíl na zisku ze správy společné věci, stěžovatel jako žalovaný tuto věc spravoval a zbylí dva spoluvlastníci věci vystupovali každý zvlášť. Stěžovatel po podání žalob pohledávku zaplatil, i když ještě nebyla splatná. Při rozhodování o nákladech řízení obvodní soud aplikoval ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť žaloba byla vzata zpět pro chování stěžovatele, a uložil mu povinnost zaplatit žalobcům náklady řízení. Stěžovatel v odvolání proti nákladovému výroku uvedl, že žaloba byla podána bezdůvodně a předčasně, neboť žalobcům v době podání žaloby nevznikl nárok na vyplacení žalované částky. Městský soud nákladový výrok obvodního soudu potvrdil. Zavinění je podle městského soudu nutno posazovat výlučně z procesního hlediska, a to bez ohledu na to, že stěžovatel argumentoval neexistencí splatné pohledávky.

Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnosti jsou důvodné. Předpokladem uložení povinnosti nahradit žalobci náklady řízení podle § 146 odst. 2 věty druhé občanského soudního řádu je zpětvzetí žaloby žalobcem, chování žalovaného a rovněž důvodnost žaloby. Pokud obecné soudy důvodnost žaloby dovodily pouze ze skutečnosti, že stěžovatel po jejím podání předmětnou částku zaplatil, aniž se zabývaly jeho tvrzením, že žaloba byla podána před splatností pohledávky, jde o formalistický postup, který zakládá porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Věci se nyní vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 3, který bude při svém rozhodování o nákladech řízení vázán právním názorem Ústavního soudu, vysloveným v těchto nálezech. 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2741/16 je dostupný  zde.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3592/16 je dostupný  zde.

 

Zdroj: Ústavní soud ČR