Domovní prohlídky advokátů


publikováno: 05.03.2015

Představenstvo se po několika měsících znovu zabývalo domovními prohlídkami advokátů. V této souvislosti připomínám dřívější zprávu z 6. schůze představenstva ČAK a rozsáhlý rozbor problematiky domovních prohlídek advokátních kanceláří z pohledu evropské judikatury (obojí naleznete v Bulletinu advokacie číslo 4/2014). Představenstvo se věnuje tomuto tématu trvale proto, že nezákonné prohlídky narušují povinnou mlčenlivost advokáta, která je základním předpokladem pro poskytování nezávislé právní pomoci.

Představenstvo nyní projednalo na své únorové schůzi návrh stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k otázce výkladu pojmu „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“. Ztotožnilo se s názorem pracovní skupiny sekce ČAK, že stanovisko jde správným směrem, když spojuje ochranu listin, k nimž se váže povinnost mlčenlivosti advokáta, s ochranou práv třetích osob, pro které advokát vykonává svou profesní činnost. Potvrzuje tezi, že advokáti mají profesní mlčenlivost uloženouv zájmu svých klientů a pro jejich ochranu, nikoliv ve vlastním zájmu.

Stanovisko pracuje s ustálenou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, která pojem „obydlí“ vykládá extenzivně tak, že se vztahuje i na kancelář dotčené osoby, sídlo právnické osoby, pobočky a jiné obchodní prostory. Vykládá pojem „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ jako jakýkoli prostor, který souvisí s výkonem advokacie a v němž se proto pravidelně vyskytuje větší množství informací o klientech ať již v písemné, elektronické či jiné podobě. Vedle sídla advokáta tak jde například o pobočku advokátní kanceláře, kancelář advokáta v sídle obchodní společnosti, jíž poskytuje právní služby, vozidlo advokáta nebo místa určená k archivaci či ukládání advokátních spisů. Potěšující je, že přísná pravidla pro provádění domovních prohlídek advokátů vztahuje i na specializované servery určené k uložení, zpracování a využívání dat na vzdálených počítačích přes internet (tzv. cloudy).

 Nejvyšší soud navrhl ČAK, aby se zúčastnila projednání návrhu stanoviska na zasedání trestního kolegia dne 24. 2. 2015. Představenstvo pověřilo účastí na tomto zasedání JUDr. Vladimíra Papeže s tím, aby dále zajistil účast JUDr. Tomáše Sokola a informoval na březnovém zasedání představenstva o výsledcích jednání.

V souvislosti s tématem domovních prohlídek advokátů představenstvo ještě uložilo JUDr. Michalu Žižlavskému a Mgr. Robertu Němcovi připravit návrh reakce na nedávné vysílání České televize, která v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce pozvala k debatě o této problematice jen vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou. Jednostrannou a zavádějící interpretaci problematiky domovních prohlídek advokátů a absenci dalších názorů na toto téma (zejména ze strany zástupců advokátní profese) ve veřejnoprávní televizi vnímá představenstvo ČAK jako porušení základních zásad veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Mezi ty patří poskytování vyvážených a všestranných informací a vytvoření prostoru k vyjádření hlavních názorových proudů.

Podrobný zápis z jednání tohoto představenstva najdete http://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/zapis_15_-predstavenstvo_2015_02_09.pdf ZDE.