Digitalizovaná komunikace s Tribunálem přes aplikaci e-Curia


publikováno: 18.10.2018

Smyslem této změny je co nejlépe využít výhod okamžité digitalizované komunikace a optimalizovat administrativu spojenou s projednáváním věcí Elektronická aplikace „e-Curia“, která je společná pro Soudní dvůr i Tribunál, umožňuje podávání a doručování procesních písemností elektronickou cestou.

Od svého spuštění v listopadu 2011 zaznamenal tento způsob komunikace značný úspěch, jak dokládá nárůst počtu majitelů přístupových účtů (nyní 4 230) a zvýšení procentního podílu případů, kdy podávání procesních písemností probíhá prostřednictvím aplikace e-Curia (v roce 2017 činil tento podíl v případě Tribunálu 83 %).

Kladné ohlasy uživatelů (advokátů a zmocněnců), výhody okamžité elektronické komunikace a posílení efektivity plynoucí z upuštění od současného využívání různých formátů (listinného a digitálního) přiměly Tribunál k tomu, aby pokračoval v procesu digitalizace řízení, která jsou před ním vedena.

Vzhledem k nutnosti právního zakotvení této změny přijal Tribunál dne 11. července 2018 změny svého jednacího řádu a nové rozhodnutí o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia. Tyto změny a rozhodnutí, které byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. září 2018, učiní z aplikace e-Curia počínaje 1. prosincem 2018 výlučný způsob komunikace mezi účastníky řízení a Tribunálem.

Tato změna se týká všech účastníků řízení (žalobců, žalovaných i vedlejších účastníků) a všech typů řízení, včetně naléhavých řízení, s určitými výjimkami, které respektují zásadu přístupu k soudu (mimo jiné ukáže-li se, že je použití aplikace e-Curia technicky nemožné, nebo je-li žádáno o bezplatnou právní pomoc a žadatel není zastoupen advokátem). S výhledem na nadcházející vstup této změny v platnost je žádoucí, aby si advokáti a zmocněnci, kteří dosud nemají přístupový účet k aplikaci e-Curia, požádali o jeho vytvoření prostřednictvím formuláře žádosti o přístup.

Informace o aplikaci e-Curia je možné nalézt na internetových stránkách Soudního dvora Evropské unie (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957).

Zdroj: Soudní dvůr EU.