dbor mezinárodních vztahů ČAK – zpráva o činnosti


autor: JUDr. Václav Vlk, advokát
publikováno: 14.06.2013

 

Jaký význam má aktuální činnost mezinárodního odboru pro českou advokacii? Následující text se možná bude zdát poněkud nudný, to jsou ovšem všechny popisné a vysvětlující texty. Mezinárodní odbor, tvořený malým aparátem složeným ze zaměstnanců Komory, spolu s dvaceti advokáty s jazykovými znalostmi a zájmem pro věc, tj. členy sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy (dále vše jen MO&S), zajišťují styk zejména se zástupci advokacií z Evropy a z celého světa, naši účast v mezinárodních advokátních organizacích a prezentují názory české advokacie po celém odborném světě.

To vše je koordinováno a kontrolováno ze strany voleného orgánu Komory, tj. představenstva (především pak předsedou a jedním místopředsedou pro mezinárodní vztahy), kteří vykonávají často i funkci reprezentace navenek. Tato činnost je náročná po logistické i odborné stránce. Odtud se pak čerpají potřebné informace, znalosti a inspirace pro počínání a směřování naší advokacie jak doma, tak v zahraničí. Informace o dění na právní scéně mezinárodní a v mezinárodních organizacích pak také umožňují pružně reagovat na tendence, které jsou pro advokacii klíčové i u nás doma. Tak je tomu např. v otázce praní špinavých peněz a dalších pokusech o prolomení mlčenlivosti nebo nezávislosti advokáta, v oblasti přeshraničních sporů, právní pomoci, justiční spolupráce a stejně tak v otázkách rekodifikací, kupříkladu v oblasti práva EU. V poslední době pak např. v otázkách nové tendence Evropské komise zapojit advokáty a komory do projektů vzdělávání v evropském právu.

Na místě je zmínit tedy konkrétní druhy akcí a činností, které mají význam pro českou advokacii a jichž je MO&S garantem a organizátorem.

1. Účast české advokacie v mezinárodních advokátních organizacích, zejména pak v CCBE (Radě evropských advokátních komor), je pro současnost i perspektivu české advokacie zcela klíčovou činností. Představuje to především vybavování zástupců Komory v těchto organizacích aktuálními a relevantními informacemi. CCBE jako zaštiťující evropská organizace advokátů, sdružující 31 členských států a 11 dalších přidružených a pozorovatelských zemí, reprezentuje v současnosti více než jeden milion evropských advokátů. Jejím hlavním cílem je podpora, kultivace a ochrana advokátní profese a jejích hodnot. Udržet společné zájmy advokacie v evropském prostoru a chránit základní hodnoty advokátní profese, a tím posilovat postavení advokáta jako partnera soudce, státního zástupce a jiných profesí v zájmu kvalitně fungující justice má nepochybně zcela zásadní význam i pro samotné občany, jako příjemce právních služeb. CCBE za více než 50 let své existence si vydobyla postavení uznávaného partnera Evropské komise a Evropského parlamentu a stojíce mimo struktury vládní, je fakticky zástupcem advokátů v Evropě. Což vždy nelze říct o pozici jiných evropských organizací, zástupců jiných profesí, které jinak působí na společném trhu. Její význam je obrovský a mezinárodní odbor připravuje nové články o jejích aktivitách.

2. Potřebná je též činnost legislativní podpory, kdy pro potřeby ČAK, ať na žádost jejího vedení, nebo z vlastního podnětu, mezinárodní odbor pořizuje srovnávací analýzy k aktuálním právním zadáním. Lze jmenovat např. přehledy o usazování evropských advokátů v různých státech EU, srovnání systémů bezplatné právní pomoci, srovnání právních úprav v různých státech EU, souvisejících s harmonizací evropských právních předpisů, srovnávací studie týkající se advokátních úschov apod.

3. Partikulární spolupráce s advokátními komorami, kupříkladu se Saskou, Bamberskou, Bruselskou, Barcelonskou a s Akademií evropského práva v Trieru (ERA), s níž již dlouholetá smlouva umožňuje účast českých advokátů na všech akcích ERA v ČR i jinde za značně sníženou cenu. Nově byly navázány vztahy a začíná se rozvíjet spolupráce s Izraelskou a Hongkongskou advokátní komorou.

Na základě osobních vztahů členů MO&S dochází k rozvoji kolegiální spolupráce na lokálních úrovních, která znamená velký přínos pro pochopení organizace výkonu advokacie a správy advokátního stavu v jiných zemích, což nám umožňuje předcházet problémům, které bychom jako advokáti v budoucnu měli. Přináší to také lepší možnost v případě, kdy naše Komora hledá partnery pro společné projekty, např. pro ty, které jsou financovány Evropskou komisí.

4. Pro spolupráci Komory se CCBE se ukázala velmi prospěšnou činnost bruselské pobočky ČAK, zatím reprezentované jednou právničkou-advokátkou. Na mnoha případech lze prokázat, že sledování legislativních procesů přímo na místě, tedy v bezprostřední blízkosti vrcholných evropských institucí, bylo prozíravé. Mezinárodní odbor, s nímž stálý reprezentant úzce spolupracuje, se dozvídá potřebné informace o legislativních záměrech s časovým předstihem, což umožňuje včasnou reakci. Nejde jen o izolovanou činnost tohoto zástupce, neboť ten se účastní pravidelných porad a brainstormingů se svými kolegy, reprezentanty dalších evropských advokátních komor, s nimiž sdílí společné pracoviště. Získáváme tak cenné informace a náměty řešení od svých nejbližších evropských kolegů.

5. Studijní pobyty advokátů k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku – jsou pořádány více než 15 let a spolu se studijními pobyty u Evropských soudů v Lucemburku (to vše na náklady účastníků), zajišťují přístup k orgánům, u nichž se odehrává rozhodování pro naše klienty významné. Advokáti tak získávají od zdroje informace o správné interpretaci procesních předpisů těchto soudů tak, aby svým klientům poskytovali co nejkvalitnější služby. Výstupem jsou pak informace, které se dostávají k českým advokátům jak ve formě článků, tak judikatury. Zejména pokud se týká ESLP ve Štrasburku, zaznamenávají studijní pobyty nemalý úspěch i v tom, že se staly tradičním způsobem vzdělávání, s výhodou využívaným advokáty (a přeneseně i občany). Tyto pobyty, kontakty a řada dalších akcí, které Komora na výzvu Rady Evropy často organizovala, přinesly i možnost zapojit 35 advokátů do školení ve znalosti o kritériích přijatelnosti stížností zdarma, z prostředků Rady Evropy (program HELP).

6. Každoročně je organizován týdenní seminář o americkém právu – John Marshall Law School, který je určen dvaceti mladým advokátům a koncipientům z České a Slovenské republiky. Tento seminář, který je veden americkými lektory (pouze v anglickém jazyce), se koná již více než 10 let a těší se velké oblibě.

7. Odbor na webových stránkách Komory zveřejňuje informace k aktuálním tématům projednávaných na půdě CCBE (stanoviska CCBE, komparativní studie…), odkazy na důležité evropské instituce a jejich projekty (např. Evropská soudní síť, e-Justice), judikaturu evropských soudních instancí (přičemž zajímavé rozsudky ESLP jsou zpracovány speciálně pro web ČAK v českém jazyce), mezinárodní advokátní organizace, zahraniční advokátní komory a v neposlední řadě i informace o zajímavých zahraničních seminářích či konferencích. Z nejčastěji kladených dotazů byla vytvořena rubrika „FAQ“, kde lze nalézt odpovědi týkající se podmínek poskytování advokátních služeb v ČR zahraničními advokáty, jakožto podmínek poskytování advokátních služeb českými advokáty na Slovensku.

8. Mezinárodní odbor je činný v organizaci každoročních stipendijních pobytů pro advokáty v Německu a ve Francii. Probíhá jednání o rozšíření možností studijních pobytů podporovaných z evropských fondů (např. Leonardo da Vinci) a v rámci bilaterální spolupráce s hongkongskou a bruselskou Komorou.

9. Přímé vzdělávání advokátních koncipientů na základě spolupráce s odborem výchovy a vzdělávání, kdy zástupce odboru pravidelně přednáší na vstupních školeních advokátních koncipientů o mezinárodních advokátních i vládních organizacích (EU, Rada Evropy), jejich úmluvách a dokumentech, o usazovaní advokátů, zahraničních advokátech a zahraničních prvcích v advokacii, které v dnešním světě, kde význam hranic pro právní transakce často již mizí, představují základní prvek jejich výuky na cestě stát se dobrým advokátem.

10. Pravidelné organizování seminářů se zahraničními partnery a přednášejícími, vybírání aktuálních témat evropského práva, včetně oblasti lidských práv, pro řadu každoročně pořádaných seminářů pro advokáty, sjednávání dohod se zahraničními organizacemi a partnery o jejich programu a podmínkách, příprava podrobných programů takových akcí a vyhledávání domácích advokátů, kteří se svými přednáškami na takových akcích podílejí.

11. MO&S s výhodou využívá členství ČAK ve Vnitřní soudní síti, když byl přizván ke spolupráci ministerstvem spravedlnosti již od r. 2003. Je tak umožněno dozvídat se s předstihem, jaké nové právní předpisy či jejich změny připravuje Evropská komise, a zodpovídat časté otázky advokátů na jejich znění či výklad, stejně jako reagovat na požadavky představenstva.

12. Studijní pobyty pro zástupce zahraničních advokátních komor z EU či mimo EU, často pak ze států bývalého Sovětského svazu. ČAK, jako uznávaný reprezentant demokratických států, které mají již dnes dostatečné zkušenosti v oblasti samoregulace i činnosti svobodných advokátních komor a advokacií v demokratickém státě, splácí morální dluh za pomoc, které se nám dostalo dříve, po revoluci, ze strany mezinárodních vládních i nevládních organizací, jakož i některých advokátních komor našeho kontinentu. Činí tak cestou studijních pobytů a seminářů pro, obecně řečeno, advokáty ze zemí, které jsou na začátku startovní čáry a mají četné otázky k tématům, s nimiž se již ČAK dříve vypořádala. Na žádost Rady Evropy jsme pořádali takové pobyty např. pro advokátní delegace a zástupce z Gruzie, Ázerbájdžánu, Arménie, Ukrajiny a Moldávie, separátně pak pro Albánii a Arménii. Důležité jsou ovšem i vzdělávací akce pořádané na základě žádosti nevládních organizací, jako je kupříkladu Člověk v tísni, kdy jsme poskytli opakovaně přijetí a informace běloruským advokátům.

13. Nemalou kapacitu věnuje odbor MEZ v posledních letech rozvoji mediace v souladu s novým zákonem o mediaci. Na místě je podtrhnout úspěšné získání evropského grantu pro mediaci věnovaného vzdělávání advokátů v tomto novém oboru, a to ve spolupráci s Bruselskou advokátní komorou, na který navázala řada vzdělávacích akcí v oblasti mediace se špičkovými zahraničními advokáty – mediátory.

Pokud jste, milí čtenáři, dočetli celý článek až sem, musíte uznat, že práce mezinárodního odboru není v žádném případě šeď a nuda. Funkce „ministerstva zahraničí“ ČAK představuje někdy nutné a formální diplomatické postupy a řadu úředních činností. Vyžaduje advokáty, právníky a pracovníky jazykově i kvalifikačně všestranně vybavené, znalé mezinárodního i evropského práva (vedle práva domácího) a schopné promptně, zdvořile a diplomaticky reagovat na podněty a zadání ze zahraničí i z domova – stejně tak i v sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. Bez toho by česká advokacie byla oním slavným kůlem v plotě v měřítku nejen mezinárodním, ale i domácím.

Přesně v onen okamžik, kdy hledáte spojence – advokáta v jiném státě, je náhle činnost MO&S tím, co jste potřebovali. Mezinárodní odbor a sekce tady jsou a fungují, to je základní zpráva. Máte-li zájem, prosím, sledujte webové stránky ČAK, stejně jako řadu informací a článků v Bulletinu. Můžeme vás též jménem odboru mezinárodních vztahů a sekce (která se pravidelně čtvrtletně schází) ujistit o tom, že budeme v této činnosti pokračovat, snažit se i nadále o obohacení spektra informací i kvalitní právní příspěvky v obou těchto výstupech pro advokátní veřejnost. Tak, aby tato stránka činnosti Komory přinesla prospěch jak úrovni advokacie, legislativě, tak i potřebám České republiky.

 

JUDr. Václav Vlk, advokát, předseda výboru pro vnější vztahy ČAK a člen sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy s pověřením pro španělsky mluvící země ve spolupráci s odborem mezinárodních vztahů