Danzl, K. H.; Gutiérrez-Lobos, K.; Müller, F. O.: Das Schmerzengeld in medizinischer und juristischer Sicht.


autor: Mgr. Ondřej Pavelek
publikováno: 25.05.2016

Nakladatelství Manz vydalo v roce 2013 již 10. vydání publikace Das Schmerzengeld in medizinischer und juristischer Sicht od renomovaných autorů Karin Gutiérrez-Lobos, Karl-Heinz Danzla a Otty F. Müllera. První vydání této knihy bylo již v roce 1960.

Bolestné je v Rakousku upraveno nejen v § 1325 ABGB, ale také v dalších předpisech, např. Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz. Úprava bolestného v § 1325 ABGB se stala předlohou pro § 2958 obč. zák., který vychází z koncepce, že náhrada nemajetkové újmy na zdraví se hradí nikoli na základě pevně stanovených částek, ale podle volného soudcovského uvážení. Obě úpravy jsou tak obdobné, avšak rozdíl spočívá v době, po kterou tato ustanovení platí. Zatímco k § 1325 ABGB existuje rozsáhlá judikatura a kvalitně zpracovaná doktrína, neboť se vyvíjí od 19. stol.,[1] tak aplikace § 2958 obč. zák. je v počátcích. Z toho důvodu je nezbytná inspirace v zahraniční a především v Rakousku s ohledem na blízkost právních kultur.

Publikace je uceleným pojednáním o bolestném v Rakousku. Jde již o 10. vydání, které navazuje na ta předchozí a obsahuje aktualizovanou judikaturu. Přílohou je rovněž CD, na kterém je systematicky utříděná judikatura. Publikace je rozdělena na tři části. První část (Medizinischer Teil) se zaměřuje především na lékaře, kteří vypracovávají znalecké posudky, jež následně slouží jako odborný podklad pro stanovení výše bolestného; znalec stanoví především intenzitu a trvání bolesti. Druhá část (Juristischer Teil) je zaměřena na právníky a je rozdělena do dvou podkapitol – úprava náhrady nemajetkové újmy na zdraví v civilním a trestním právu. Poslední kapitola pak obsahuje systematicky utříděnou judikaturu; stručný popis skutkového stavu, charakter zranění, intenzitu bolesti a přiznanou výši bolestného. Pro českou praxi může být inspirací, že kniha neobsahuje pouze judikaturu rakouského Nejvyššího soudu, která je veřejně dostupná na webových stránkách soudu, ale také judikaturu soudů nižších stupňů, včetně všech zemských soudů (Vídeň, Graz, Innsbruck, Linz).

Autorský kolektiv tvoří tři odborníci: Univ.-Prof. Dr. Karin Gutiérrez-Lobos z lékařské fakulty Universität Wien, která je autorkou kapitoly o znalcích, Hon.-Prof. Dr. Karl-Heinz Danzl, předseda senátu OGH a profesor na Univerzitě v Innsbrucku, jenž je autorem části odškodňování v civilním právu, a Dr. Otto F. Müller, generální prokurátor Rakouska v letech 1987 až 1994, který se věnuje náhradě nemajetkové újmy na zdraví v trestním právu. Ze složení autorského kolektivu je zřejmé, že kniha je užitečná nejen pro právníky, kteří se specializují na civilní či trestní právo, ale také pro lékaře a pojišťovny. Autoři jsou praktikující odborníci, kteří si jsou vědomi problémů, které vystávají při interpretaci a aplikaci § 1325 ABGB. Tomu odpovídá také široké zázemí odborné literatury, domácí i zahraniční (německé a švýcarské), a samozřejmě judikatury. Autoři výborně prolínají teoretické a praktické aspekty této složité problematiky. V části, která se věnuje civilnímu práv a která je nejrozsáhlejší, se prof. Danzl zabývá jednak procesními souvislostmi, tak vymezením bolesti a kritérii, které by měly být vztahy v úvahu při stanovení výše náhrady (věk, společenské zapojení, zohledňování majetkových poměrů škůdce apod.)

Lze tak uzavřít, že Das Schmerzengeld je kniha, kterou by mohli využívat také čeští právníci, kteří se věnují náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Úprava v rakouském ABGB a českém občanském zákoníku je obdobná; výše náhrady závisí na soudcovském uvážení a rakouská judikatura může sloužit jako vzor pro českou praxi. Stejně tak by bylo vhodné, aby obdobná publikace vyšla také o české úpravě náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Zatím existuje pouze kniha, které se věnuje nové Metodice k odškodňování imateriálních újem, avšak komplexní zpracování tématu chybí, ačkoli by byla taková publikace zejména nyní velmi užitečná. Její vydaní v českém prostředí bude však složitější. Doktrína je v tuto chvíli na počátku bádání. Dosavadní judikatura k odškodňovací vyhlášce je obtížně využitelná a judikatura k nové Metodice zatím není. A druhým problémem je judikatura soudů nižších stupňů, která buď vůbec není dostupná, nebo jen velmi obtížně. V budoucnu však bude vydání obdobná publikace o české praxi odškodňování nemajetkové újmy na zdraví nevyhnutelné, neboť bez takové pomůcky nebude snadné určit výši náhrady.

Autor je doktorandem na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a asistentem soudce Nejvyššího soudu.[1] DANZL, Karl Heinz. Der Ersatz ideeller Schäden in Europa und im ABGB am Beispiel des Angehörigenschmerzengeldes, in Festschrift 200 Jahre ABGB. s. 1.