Členské státy mohou zakázat a trestně stíhat protiprávní výkon dopravní činnosti v rámci služby UberPop, aniž to předem oznámí Komisi


publikováno: 10.04.2018

Společnost Uber France je trestně stíhána za to, že prostřednictvím služby UberPop organizovala systém zprostředkování kontaktu mezi zákazníky a neprofesionálními řidiči, kteří za úplatu přepravovali osoby vozidly s méně než deseti místy. Společnost Uber France tvrdí, že francouzská právní úprava, na jejímž základě je stíhána, představuje technický předpis, který se týká služby informační společnosti ve smyslu směrnice o normách a technických předpisech. Tato směrnice vyžaduje, aby členské státy oznámily Komisi každý návrh zákona nebo právní úpravy, kterými se stanoví technické předpisy týkající se výrobků a služeb informační společnosti, a to pod hrozbou následné nemožnosti uplatnění tohoto zákona nebo právní úpravy vůči jednotlivcům. V projednávaném případě přitom francouzské orgány dotčenou trestněprávní úpravu Komisi před jejím vyhlášením neoznámily. Společnost Uber Francie z toho vyvozuje, že ji proto nelze za výše popsané jednání stíhat. 

Tribunal de grande instance de Lille (soud rozhodující v prvním stupni v Lille, Francie), jemuž byla věc předložena, se táže Soudního dvora, zda francouzské orgány byly povinny Komisi předem oznámit návrh zákona, či nikoli.

V rozsudku Soudní dvůr rozhodl, že členské státy mohou zakázat a stíhat protiprávní výkon dopravní činnosti, jako je UberPop, aniž předem oznámí Komisi návrh zákona trestně postihujícího takový výkon činnosti. 

Soudní dvůr nejprve připomněl, že dne 20. prosince loňského roku ve věci Uber Spain rozhodl, že služba UberPop nabízená ve Španělsku spadá do oblasti dopravy a nepředstavuje službu informační společnosti ve smyslu uvedené směrnice. Podle Soudního dvora je služba UberPop nabízená ve Francii v podstatě totožná se službou poskytovanou ve Španělsku, přičemž Tribunal de grande instance de Lille musí tuto otázku ověřit.  Vzhledem k tomu, že služba UberPop nespadá do oblasti působnosti uvedené směrnice, Soudní dvůr tak dospěl k závěru, že se povinnost předchozího oznámení Komisi stanovená touto směrnicí neuplatní. Z toho vyplývá, že francouzské orgány nebyly povinny předem oznámit Komisi dotčený návrh trestního zákona. 

Zdroj: Soudní dvůr EU