Články

Ukládání správních trestů s důrazem na polehčující a přitěžující okolnosti

autor: JUDr. Pavel Záliš
publikováno: 29.03.2019

Článek pojednává o nové úpravě správního trestání, ke které došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákonů č. 250/2016, č. 251/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb., v platném a účinném znění, se zaměřením na polehčující a přitěžující okolnosti. Zasazuje tyto okolnosti do kontextu obecných zásad pro ukládání správních trestů a porovnává je s polehčujícími a přitěžujícími okolnostmi obsaženými v trestním zákoníku. Závěrem se článek zabývá kvalifikačními předpoklady osob rozhodujících o přestupcích a její dostatečností s ohledem na sbližování přestupkového a trestního práva.

Geometrický plán jako neoddělitelná součást listiny a katastr nemovitostí

autor: Ing. Bc. Jaroslav Holý, JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.
publikováno: 21.03.2019

Bez ohledu na postupující elektronizaci státní správy i různých soukromoprávních transakcí je dnes stále většina písemností, jejichž součástí je geometrický plán, předkládána k zápisu do katastru v listinné podobě. Velmi častá je tedy potřeba vyhotovení listinného stejnopisu elektronického originálu geometrického plánu a je užitečné znát dobře příslušné předpisy i technické postupy, jistě i proto, že některé z těchto postupů se v praxi ukazují jako problematické.

Zásada kontradiktornosti v trestním řízení – evropské souvislosti a česká reflexe

autor: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
publikováno: 20.03.2019

Článek je vítěznou prací kategorie Talent roku soutěže Právník roku 2018. Obsáhlý příspěvek se zabývá jednou ze základních zásad trestního řízení, a to zásadou kontradiktornosti. Tato zásada není v právní vědě pojímána jednotně a autor se věnuje evropským souvislostem i její konkrétní české reflexi zejména v řízení před soudem. Dospívá pak k závěru, že evropské požadavky zásady kontradiktornosti jsou již v českém kontinentálním řízení náležitě zastoupeny, nicméně že některé jejich prvky je možné dále posilovat.

Bude mít spotřebitel jiný civilní proces než všichni ostatní účastníci včetně dvou nalézacích řízení?

autor: JUDr. Ervín Perthen, MBA
publikováno: 19.03.2019

Stávající občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen o. z.) akcentuje v mnoha ustanoveních princip ochrany spotřebitele (§ 1315, celý díl 4 o. z., § 2090 a další ustanovení o. z.) a obecně princip ochrany slabší strany (např. § 433, 630, 1798 a násl., a další ustanovení o. z.), což je jistě dobře. Občanský zákoník klade také důraz na zachování poměru vzájemných plnění, viz ustanovení o neúměrném zkrácení (§ 1793 a násl.) a o lichvě (§ 1796), což je v zásadě další ochrana dostupná zejména spotřebitelům, když podnikatelé jsou z využití těchto ustanovení § 1997 o. z. vyloučeni. Spotřebitelům poskytují další ochranu i jednotlivé speciální zákony, jako je třeba zákon 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. A právě soudnímu procesu navazujícím na spor ze spotřebitelského úvěru, kdy spotřebitel v pozici dlužníka je žalovaným, je věnována tato úvaha. Je míněna spíše jako podnět k zamyšlení, i když nejde rozhodně o vyčerpávající článek k dotčenému tématu.