Články

Rovné zacházení se zaměstnanci při přechodu práv a povinností

autor: JUDr. Lada Jouzová, Ph.D.
publikováno: 22.02.2019

S problematikou zachování shodných pracovních podmínek převáděných zaměstnanců při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338 odst. 2 zákoníku práce (dále zák. práce) souvisí otázka rovného zacházení před přechodem a po přechodu. Pokud se pracovněprávní nároky převáděných zaměstnanců liší od nároků stávajících zaměstnanců nabyvatele, vyvstává otázka, zda tímto rozdílným zacházením nedochází k porušení zásady rovnosti.

Zbytečné komplikace zaměstnavatele volícího způsob doručení právního jednání směřujícího k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 12.02.2019

Dále popisované rozhodnutí Nejvyššího soudu připomenulo jedno problematické – zaměstnavatele zcela zbytečně omezující, a proto zrušení nebo aspoň upřesňující novelizace hodné - ustanovení zákoníku práce o doručování pracovních písemností zaměstnavatelem, a to tím spíše, že jde o právní normu s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, jíž může vyložit soud, na nějž se obrátí zaměstnanec se žalobou proti zaměstnavateli na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, podle svého uvážení, které může s ohledem na nedostatečnou výkladovou praxi mnohého zaskočit a zaměstnavateli přinést značné komplikace.

Nové parametry nejen exekučních srážek ze mzdy pro rok 2019

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 24.01.2019

Parametry nebo-li limity nejen exekučních srážek ze mzdy pro daný kalendářní rok, tedy výše nezabavitelného minima, výše jednotlivých třetin čisté mzdy po odečtení nepostižitelných částek určujících, kolik lze srazit pro přednostní a kolik pro nepřednostní pohledávky nebo kolik naopak musí zůstat povinnému dlužníkovi, jakož i výše částky, nad kterou se sráží povinnému dlužníkovi bez omezení, odvisí od pravidelně pro každý kalendářní rok nově vyhlašovaného normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a od výše životního minima jednotlivce, které je valorizováno nepravidelně v závislosti na splnění kritérií pro jeho úpravu.

K výkladu dovolacích důvodů v trestním řízení při porušení práva na spravedlivý proces

autor: Mgr. Jana Führerová
publikováno: 17.01.2019

Právo na spravedlivý proces je garantováno Listinou základních práv a svobod (čl. 30 až 40) a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv (čl. 6). Ústavní soud již několikrát vyslovil tezi o nutnosti ústavně konformního výkladu podústavních norem, tedy výkladu ustanovení, která lze vyložit jak protiústavně, tak i v souladu s ústavním pořádkem a principy právního státu. Při interpretaci takových ustanovení je úkolem soudů interpretovat je ústavně konformním způsobem (např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 48/95).