Články

Běh a stavení prekluzivních lhůt zákoníku práce, včetně lhůty dle § 72 zákoníku práce, nově

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 12.09.2018

Nejvyšší soud zaujal velmi významné a dosavadní přístup radikálně měnící stanovisko k otázce začátku, běhu a konci prekluzivních lhůt podle občanského zákoníku od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, explicitně pak ke lhůtě pro podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru ve smyslu ust. § 72 zákoníku práce. Lapidárně řečeno to nejzajímavější či nejpodstatnější: Propadnutí prekluzivní lhůty k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru (ust. § 72 zák. práce) lze prominout za podmínek stanovených v občanském zákoníku pro promlčení.

K náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím - Konec superobjektivní lhůty

autor: JUDr. Václav Vlk
publikováno: 07.09.2018

Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem byla do našeho právního řádu zavedena zákonem č. 58/1969 Sb. Stejně jako jeho mladší bratříček, tedy současný zákon č. 82/1998 Sb. někdy působí spíše jako ochrana státu než poškozených. Příkladem může být konstrukce promlčecí lhůty v zákoně č. 58/1969 Sb.

Ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 24.08.2018

Někteří jednotlivci (včetně odborníků z oblasti práva) tvrdí, že zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále zák. práce) dává větší prostor zaměstnavatelům. Zaměstnanci prý nemají náležitou ochranu. Naproti tomu zaměstnavatelé naříkají nad tím, že zák. práce jim mnohdy „svazuje“ ruce. Zkušenosti a poznatky z mé legislativní a advokátní praxe mě opravňují k zaujetí objektivního stanoviska. Již první zákoník práce č. 65/1965 Sb., obsahoval citelné ochranné prvky pro zaměstnance. Všechny jeho novely a platný zák. práce č. 262/2006 Sb. disponují řadou ochranných prvků ve prospěch zaměstnanců. Přitom se však nemůže říci, že zaměstnavatelé nemají dostatek legislativních možností k prosazení svých pracovněprávních nároků ve vztahu k zaměstnancům.