Články

E-shopy a povinnost ochrany osobních údajů podle GDPR

autor: Mgr. Karin Pomaizlová, Mgr. Monika Fürstová, MBA
publikováno: 21.03.2018

Denně si předáváme neuvěřitelné množství dat, za každé dva dny lidstvo vytvoří stejné množství informací, jako vytvořilo dohromady do prvních let 21. století. Dnešní realitou je globalizovaná digitalizovaná ekonomika. Technický pokrok je tak rychlý, že jej můžeme sledovat online. V tomto století dochází k nárůstu zpracovávaných dat, tzv. Big Data. Existuje právní ochrana? Od roku 2018 dochází ke sjednocení práva v rámci Evropské unie a vstupuje v platnost nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení je platné pro všechny firmy činné v Evropské unii jako výsledek kompromisu mezi právem na ochranu dat a sběrem Big Data v podobě pseudonymů, anonymizace, kódování. Sběr dat také znamená obrovskou ekonomickou moc. Cílem tohoto příspěvku je odpověď na otázku, jak nás GDPR ochrání u e-commerce.

OZ v praxi – Smlouva o dílo

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 16.03.2018

Dílo je pojato standardně jako činnost (práce), přičemž práce jako plnění smlouvy o dílo se od práce poskytované zaměstnancem na základě pracovní smlouvy liší zejména tím, že podle smlouvy o dílo vykonává zhotovitel činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky a na vlastní riziko, nepodléhaje zásadně ani soustavnému dozoru, ani řízení objednatele. K tomu je možno uvést, že je přitom celá řada případů, kdy je prováděn průběžně technický dozor objednatele (např. ve výstavbě).

Problematika obchodních smluv se zeměmi na Středním východě

autor: Ing. Mgr. Marcela Kubalová
publikováno: 12.03.2018

Pokud jste někdy drželi v rukou smlouvu, která začínala slovy: „Tato smlouva je uzavřena z vůle Alláha“ věřte, že nejste jediní, kdo držel smlouvu uzavřenou s protistranou z muslimské země. Když jsem to viděla poprvé, tak jsem to chtěla škrtnout. Jenže pokud chcete kontrakt za několik milionů, tak si to velmi rychle rozmyslíte. Navíc Allah je arabský výraz pro Boha, a to stejného Boha, kterého uctívají křesťané, židé i Arabové, a tak si řeknete, že vlastně o nic nejde. A pokud i vy patříte mezi ty, kdo mají zájem obchodovat se zeměmi, jejichž právní systém je založen na právu Sharia, tak právě vám je věnován tento článek.

OZ v praxi – Kupní smlouva

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 09.03.2018

Už římské právo rozumělo kupní smlouvou (emptio venditio) synallagmatický závazek, jehož podstata je ve směně věci za peníze. Smlouva se původně uzavírala jako reálný kontrakt předáním věci i peněz z ruky do ruky. K platnosti smlouvy se vyžadovalo individuální nebo generické určení prodávaného předmětu a dohoda o ceně. V oblasti obchodu pak vznikla zvláštní dodávková smlouva; tou se prodávající zavázal prodat věc, kterou ještě neměl a musel ji za účelem prodeje teprve získat.

OZ v praxi – Uzavírání smluv

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 02.03.2018

Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných právních skutečností. V rámci smluvního vztahu je vždy rozhodující především vznik a ukončení tohoto vztahu. Příznivý průběh obchodních případů (bez nepříznivých důsledků), realizace, event. aplikace právních ustanovení je po našem soudu limitován zejména úrovní obsahu právních předpisů, úrovní obsahu smlouvy i kvalitním dokladováním průběhu plnění smlouvy a rychlostí a kvalitou rozhodování sporů.

Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení

autor: Mgr. Ondřej Pavelek
publikováno: 28.02.2018

Od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), který odmítá fixní částky pro určení výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení, uběhly více než tři roky a soudy vydávají rozhodnutí, ve kterých odškodňují tzv. sekundární oběti podle § 2959 o. z. Soudci již nejsou vázáni pevně stanovenými částkami, ale uplatní se zde volné soudcovské uvážení. Tato možnost rozhodnout, jaká výše náhrady je spravedlivá s ohledem na okolnosti konkrétního případu, klade na soudce vyšší nároky, zejména na řádné zjištění skutkového stavu, znalost judikatury a pečlivé odůvodnění. Při úvahách o výši náhrady nesmí zůstat stranou srovnání se zahraniční úpravou, a to zejména se státy, které jsou nám blízké svou právní tradicí i obecně uznávanými společenskými hodnotami. Cílem tohoto příspěvku je srovnat výši náhrady v aktuální judikatuře českých soudů k § 2959 o. z. s výší náhrady, která je přiznávána tzv. sekundárním obětem v Rakousku.