ČAK uspořádala seminář ke svobodě projevu


publikováno: 18.07.2016

Seminář zahájil JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, který zdůraznil dlouholetou tradici spolupráce mezi Asociací Masaryk a ČAK a ocenil výběr tématu, které je neustále přítomné a jeho limity je potřeba diskutovat. Isabelle Guisnel, ředitelka Francouzského institutu v Praze, zdůraznila potřebu posilování a uchování tradičních evropských hodnot a ocenila úsilí Asociace Masaryk při rozvíjení vzájemných právních vztahů mezi českými a francouzskými advokáty.         

Yves Laurin, advokát a člen Pařížské advokátní komory, se poté ve svém příspěvku zaměřil na „Evropské dědictví osvícenství“ a pojal jej nikoliv pouze z právního hlediska, ale připomenul i francouzské a české kulturní kořeny. Stanislav Balík se poté zabýval postupem českého Ústavního soudu při posuzování kolize dvou zájmů (principů, práv) a připomenul přítomným test proporcionality a aplikoval jej na příkladu kolize svobody projevu a ochrany soukromí, což zároveň podložil relevantními nálezy Ústavního soudu.

Francouzský soudce Christian Vigouroux se ve svém vystoupení zaměřil na konkrétní soudní rozhodnutí, ve kterých byla svoboda projevu podpořena nebo naopak omezena. Ač je Francie zemí s tradičně velkou mírou tolerance, jsou zde jasně stanoveny hranice ochrany soukromí, které nelze libovolně překračovat. Jako poslední vystoupil prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, který pohovořil o jednotlivých aspektech ochrany osobnosti a svobody projevu v občanském zákoníku a poukázal tak na praktické použití těchto institutů v českém právním řádu.

Seminář se setkal u přítomných s velkým ohlasem nejen pro výběr témat a řečníků, ale i proto, že se mohli v závěru zapojit do diskuze se zmíněnými věhlasnými jmény českého a francouzského práva.

 

Alžběta Recová, odbor mezinárodních vztahů ČAK