ČAK společně se zástupci vlády a profesních komor hodnotila zapojení do legislativního procesu


publikováno: 26.05.2016

Jednání navázalo na loňské historicky první setkání zástupců státu a profesních komor (ČAK informovala ZDE), které potvrdilo nutnost zapojení profesních komor do legislativního procesu jako nových připomínkových míst.

Letošní diskuse se věnovala zejména reflexi této skutečnosti po roční praktické zkušenosti. Výsledky šetření spokojenosti představil ministr Jiří Dienstbier. Řekl, že dotazovaní hodnotili zapojení do legislativního pokroku jako pozitivní krok. „Jsem rád, že oboustranně je to hodnoceno dobře, i když to má své limity. Určité výhrady se objevily k reálnému vlivu na podobu legislativy,“ prohlásil ministr.

Předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň, stejně jako všichni další představitelé profesních komor, velmi vítá možnost setkání s premiérem i ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Vysoce hodnotil zejména vládní knihovnu elektronické legislativy (eKLEP), která umožňuje přístup k novelizacím zákonů. Bolavé místo však vidí JUDr. Martin Vychopeň v tom, že ČAK chybí zpětná vazba, o připomínkách už se zástupci advokacie nechce nikdo diskutovat, nedostávají bohužel ani informaci o tom, jak s jejich návrhy bylo naloženo. Ostatně na onu špatnou legislativní komunikaci s ministerstvem spravedlnosti si ČAK stěžuje dlouhodobě. Na včerejším setkání padl také zásadní požadavek na to, aby zástupci komor byli žádáni o připomínky ke všem zákonům a novelizacím, které se výkonu jejich profese týkají.

Zazněly kritické hlasy ale i ze stran dalších profesních komor. Zástupci České lékařské komory, České stomatologické komory, Komory veterinárních lékařů ČR i České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě poukazovali na neutěšenou situaci ve výkonu soudních znalců, kdy stávající zákon podle nich neřeší základní problémy, kdy by soudní znalec měl mít nejen odbornou kvalifikaci, ale také reálnou praxi v oboru.

Předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň, stejně jako ministr Dienstbier a další zástupci profesních komor, rovněž otevřel často zmiňované téma neoprávněného výkonu činnosti v oboru, které se negativním způsoben dotýká drtivé většiny komor. „Je bez diskuze, že výkon profese musí být regulován, ale stejně tak musí být regulován i její neoprávněný výkon. Dílčím řešením této situace se může stát schválení zákona o některých přestupcích, který by významným způsobem zvýšil pokutu za neoprávněnou činnost, posílení kompetencí živnostenských úřadů k potírání takové činnosti, případně až kriminalizace takového počínání,“ prohlásil předseda ČAK.

V druhé části setkání se přítomní podrobněji seznámili s platformou REFIT (Regulatory Fitness and Performance), která si klade za cíl zjednodušit právní předpisy EU a snížit náklady na jejich provádění. Zástupci komor byli požádáni, aby se jejím prostřednictvím podělili o své praktické zkušenosti se společným právem EU.

Jednání se zúčastnilo celkem 12 profesních komor zřízených zákonem:

Česká advokátní komora; Česká komora architektů; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; Česká lékařská komora; Česká lékárnická komora; Česká stomatologická komora; Exekutorská komora; Komora auditorů ČR; Komora daňových poradců ČR; Komora patentových zástupců ČR; Komora veterinárních lékařů ČR; Notářská komora ČR.

JUDr. Hana Rýdlová

Foto Úřad vlády ČR