ČAK jednala s izraelskou delegací


publikováno: 24.11.2016

Přítomné hosty přivítal předseda Komory JUDr. Martin Vychopeň a krátce představil Komoru jako největší stavovskou samosprávnou právnickou organizaci v České republice, seznámil izraelské kolegy se  strukturou, organizací a pravomocemi ČAK a dále se zákonným zakotvením a principy, na kterých je výkon advokacie založen a které musejí advokáti dodržovat a ctít. Doplnila ho historickým exkurzem JUDr. Vladimíra Glatzová. 

Hlavními tématy jednání izraelské delegace a vedení ČAK byly zejména otázky spojené s advokacií a jejím výkonem jako takovým. V Izraeli je totiž na 8 milionů obyvatel přibližně 70 tisíc advokátů, což je, uvážíme-li jejich vytíženost, zcela na jiné úrovni než u nás, kdy na 10 mil. obyvatel připadá kolem 12 tisíc advokátů. Dále se probíraly otázky týkající se trestního práva, zejména procesní otázky a zkušenosti z obou zemí. Izraelští kolegové se zajímali i o historii a vývoj trestního práva od dob komunistického režimu po dnešní dny.

JUDr. Hana Rýdlová

Foto: Barbora Petráčková