oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Bulletin slovenskej advokácie přináší…

publikováno: 06.03.2019

č. 11/2018

JUDr. Tomáš Pobijak:

Výsluch svedka v civilnom sporovom konaní, III. časť 

Autor se v článku pokouší o komplexní zpracování institutu výslechu svědka v civilním sporném řízení. Motivací autora k napsání článku byl zájem o prohloubení odborné diskuse ohledně tohoto důležitého a poměrně často využívaného důkazního prostředku. Autor při zpracování dané problematiky vycházel nejen z civilněprávních poznatků, ale i z materie trestního procesního práva ohledně výslechu svědka, která je použitelná i v civilním řízení, a také z psychologických poznatků vážících se k této problematice. 

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.:

Žaloba Európskej komisie o nesplnenie povinnosti Slovenskej republiky – konanie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza 

V květnu 2018 rozhodla Evropská komise o tom, že podá proti Slovensku žalobu pro porušení závazku zajistit možnost soudní ochrany v případě odvolání příslušníka třetí země proti rozhodnutí státního orgánu o zamítnutí, zrušení nebo odvolání víza jako povolení k pobytu na území členského státu EU. Příspěvek se zabývá aplikovatelnou právní úpravou Slovenské republiky v této oblasti. Při srovnání s polskou a českou právní úpravou, vůči níž má Komise stejné výhrady, je možné konstatovat, že závazky vyplývající pro tento stát jako členský stát EU nejsou dostatečně splněny a výhrady Komise jsou oprávněné. 

doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.:

Advokát a zastupovanie jednotlivca v konaní před Súdnym dvorom Európskej únie 

V řízení před Soudním dvorem EU mají aktivní legitimaci i jednotlivci. Soudní dvůr EU však nevystupuje jako ochránce jednotlivce vůči členskému státu, jak je tomu v případě Evropského soudu pro lidská práva, ale chrání jednotlivce před orgány Evropské unie. Především v souvislosti se žalobou na neplatnost aktu Unie se vedou diskuse, které poukazují na potřebu rozšířit možnosti jednotlivce napadat právní akty Unie. Pro jednotlivce platí princip povinného právního zastoupení v řízení před Soudním dvorem EU. Soudní dvůr v judikatuře rozpracoval požadavek nestrannosti a nezávislosti advokáta vůči klientovi, což předpokládá neexistenci pracovněprávního vztahu mezi advokátem a klientem a dostatečné oddělení advokáta od právnické osoby, kterou zastupuje. 

č. 12/2018 

JUDr. Marek Valachovič, PhD. JUDr. Mgr. Marek Perdík:

Niekoľko poznámok k výkonu záložného práva a jeho premlčaniu 1. časť  

Autoři se v článku zabývají problematikou výkonu zástavního práva a jeho promlčením ve vztahu k nemovitostem. Reagují přitom na články, které byly k tomuto tématu publikovány v Bulletinu slovenskej advokácie v číslech 10/2016 a 6/2018. V první části článku se autoři věnují předchozí právní úpravě zástavního práva, která platila na slovenském území do 31. 12. 2002, a porovnávají ji s právní úpravou platnou v České republice. Na podkladě vícera rozhodnutí nejvyšších soudních autorit autoři prezentují názor, že i ochrana spotřebitelů má své limity a návrat k výkonu zástavního práva založeném na existenci exekučního titulu přiznávajícího zabezpečenou pohledávku by nebyl vhodný. 

JUDr. Ján Neszméry:

Obtiažnosť trestnej veci a existencia iných závažných dôvodov pri (ne)predĺžení lehoty trvania väzby obviněného 

Předkládaný článek má za cíl přinést ucelený pohled na problematiku zákonných předpokladů možnosti prodloužení trvání vazby. Autor analyzuje klíčové pojmy „obtížnost věci“ a „jiné závažné důvody“, jejichž existence je nezbytná pro prodloužení lhůty trvání vazby obviněného. Autor mimo jiné vychází z ustálené slovenské a české judikatury, které předmětnou problematiku rozebírají. Článek zároveň analyzuje dopad nečinnosti orgánů činných v trestním řízení na opodstatněnost setrvání obviněného ve vazbě.