Bezplatná právní pomoc a hromadné žaloby


publikováno: 09.07.2018

Bezplatná právní pomoc

Od 1. července 2018 nabyla účinnosti část zákona č. 258/2017 Sb., kterým se mění mj. zákon o advokacii a který zakotvuje nový, rozšířený systém bezplatné právní pomoci poskytované advokáty na základě určení Českou advokátní komorou. Novelou zákona o advokacii se od 1. července 2018 rozšířila státem hrazená právní pomoc osobám, které si nemohou z důvodů majetkových a příjmových dovolit vybrat a zaplatit vlastního advokáta.

V této souvislosti schválilo představenstvo usnesení o zajištění bezplatné právní pomoci. Toto usnesení je přílohovou součástí zápisu ze schůze představenstva, přečtěte si jej ZDE. Agendu určování advokátů k poskytování bezplatné právní pomoci bude administrativně zpracovávat pro celé území ČR pobočka ČAK v Brně. Česká advokátní komora povede od 1. 7. 2018 neveřejný seznam žadatelů o poskytnutí právní služby a zároveň seznam advokátů, kteří vyslovili souhlas s poskytováním bezplatné právní pomoci, a z tohoto seznamu pak budou jednotliví advokáti žadatelům vybíráni. Pokud by nebylo možné vybrat v konkrétním případě advokáta ze seznamu těchto souhlasících advokátů, může Komora určit k poskytnutí takové pomoci i advokáta, který svůj souhlas výslovně neudělil, ale zapsaným advokátem je. Hlavními kritérii pro výběr bude bydliště žadatele, nebo místo, kde má být právní služba poskytována, např. sídlo soudu, sídlo věznice a podobně.

Bezplatná právní pomoc poskytovaná advokáty bude zahrnovat tři typy právní pomoci 1.  určení advokáta k orientační právní poradě v délce max. 120 minut ročně (a to i opakovaně do vyčerpání celkového limitu); 2. určení advokáta k poskytnutí právní pomoci cizincům v detenčních zařízeních MV; a 3. určení advokáta k poskytnutí právní služby spočívající buď v zastoupení žadatele v řízení před soudem, nebo správním orgánem, popř. v jiném úkonu právní služby (např. sepsání listiny). 

Hromadné žaloby

Dne 11. května 2018 předložila Evropská komise balíček tzv. „New Deal for Consumers“ sestávající ze dvou návrhů směrnic a sdělení, jejichž cílem je posílení ochrany spotřebitele. Součástí tohoto balíčku je také návrh Komise na směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES. Cílem návrhu směrnice o hromadných žalobách má být usnadnění přístupu spotřebitelů k odškodnění újmy způsobené obchodníky. Evropská komise navrhuje, aby hromadné řešení nároků na náhradu škody bylo provázáno se soudním řízením o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany spotřebitelů. Návrh směrnice vyvolal celou řadu velmi kritických reakcí z odborné veřejnosti, a to zejména s ohledem na příklon k americkému konceptu hromadných žalob a zjevný odklon od doporučení Komise ze dne 11. června 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany, týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie, která obsahovalo celou řadu opatření proti zneužívání institutu hromadných žalob.

Rada evropských advokátních komor (CCBE), která zastupuje advokátní komory 45 členských států obratem zpracovala předběžné stanovisko k návrhu směrnice, které vzalo představenstvo na vědomí. Hlavní problém, kterým se CCBE v této fázi zabývala, je to, že návrh vyhrazuje možnost podat zástupnou žalobu na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů pouze kvalifikovaným subjektům. Tento monopol kvalifikovaných subjektů přináší potíže. CCBE zdůrazňuje, že podporuje veškerá opatření odrazující od šikanózních nebo nepodložených sporů bez ohledu na to, kdo je zahajuje, ať už jde o spotřebitelské organizace, společnosti specializující se na financování sporů nebo advokáty či jakékoli třetí osoby. Hromadné žaloby je třeba používat pouze za účelem odškodnění spotřebitele, který utrpěl újmu. CCBE se domnívá, že místo toho, aby byla možnost uplatnění prostředků kolektivní ochrany vyhrazena pouze konkrétnímu okruhu aktérů, existují jiné a méně omezující mechanismy zabraňující nepřiměřeným, umělým a obtěžujícím žalobám, například zavedením zásady, že náklady hradí poražená strana, nebo zákazem práva zastupujících subjektů či advokátů na podíl na vysouzené částce. Cílem návrhu Evropské komise je zabránit advokacii v účasti v procesu od samého počátku, což je nepřijatelné. Předběžné stanovisko CCBE je přílohovou součástí zápisu ze schůze představenstva, viz ZDE.

V této souvislosti je na místě připomenout, že vláda schválila návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách (kompletní text návrhu najdete ZDE, ke kterému se ČAK opakovaně kriticky vyjadřovala. Je však otázkou, jaký osud bude mít tento věcný záměr, pokud bude přijata směrnice o hromadných žalobách, neboť návrh Ministerstva spravedlnosti vychází z poněkud odlišného konceptu.