Aktuality z Evropské unie


publikováno: 15.01.2018

Revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Dne 14. listopadu 2017 schválil Evropský parlament na plenárním zasedání revizi nařízení o spolupráci mezi zeměmi EU při vymáhání předpisů k ochraně spotřebitele, která by měla dle vyjádření Komise zajistit lepší ochranu evropských spotřebitelů v rámci online nákupů. Národní úřady budou mít v této oblasti větší pravomoci. Budou moci například požádat registrátory domén o informace nezbytné pro identifikaci nepoctivých obchodníků nebo provádět zkušební nákupy i v utajení. Pro spotřebitele by mělo být především snazší domoci se svých práv při nákupech v jiné členské zemi Evropské unie. Norma vstoupí v platnost za dva roky.

Nová právní úprava také umožní národním úřadům vydat varování, pokud usoudí, že zjištěné porušení předpisů o ochraně spotřebitele by se mohlo dotknout jiných členských zemí. Úřady budou moci v případě nutnosti nařídit zrušení digitálního obsahu. Národní orgány budou také moci ukládat nepoctivým prodejcům pokuty a požadovat od obchodníka závazek, že poškozeným spotřebitelům poskytne odpovídající nápravu. Nové nařízení, které musí být nyní schváleno Radou EU, je součástí souboru právních předpisů v oblasti elektronického obchodu, který Evropská komise představila v roce 2016. Nařízení v českém jazyce je k dispozici ZDE.

Evropský parlament si zvolil dva nové místopředsedy
Evropský parlament si dne 15. listopadu 2017 na plenárním zasedání ve Štrasburku zvolil dva nové místopředsedy. Místopředsedkyní byla zvolena Lívia Járókaová z Maďarska a místopředsedou se stal Ital Fabio Massimo Castaldo. Evropský parlament má 14 místopředsedů, jedním z nich je od letoška český europoslanec Pavel Telička. Jejich úkolem je především zastupovat předsedu EP a například řídit plenární zasedání.

Pavel Telička je jako místopředseda Evropského parlamentu nově zodpovědný za lidská práva
Během zasedání předsednictva Evropského parlamentu dne 13. prosince 2017 došlo ke změně kompetencí jeho místopředsedy Pavla Teličky. Do jeho portfolia, které zahrnuje například informatiku a telekomunikace, nově přibyly také lidská práva. Telička se chce v rámci nově nabytých kompetencí zaměřit zejména na východní Evropu a především Kubu. O oblast lidských práv se bude dělit s italským místopředsedou Fabiem Massimem Castaldem, jenž byl do předsednictva zvolen během doplňující volby 15. listopadu a soustředí se na jiné regiony.

ČR předalo předsednictví Rady Evropy Dánsku
Dne 15. listopadu 2017 bylo oficiálně ukončeno půlroční předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy a předáno Dánsku. Česká republika během svého předsednictví podepsala nebo přímo ratifikovala pět mezinárodních úmluv Rady Evropy. K nejvýznamnějším předsednickým akcím pak patřila konference na téma závaznosti soudních rozhodnutí, která se uskutečnila v červnu v Brně.

Bankovní agenturu získala Paříž

Po hlasování 27 unijních zemí dne 21. listopadu 2017 bylo rozhodnuto, že Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) se po odchodu Británie z Evropské unie přestěhuje do Paříže. Praha, která měla o EBA také zájem, se nedostala ani do druhého kola hlasování. 

Opatření Komise k ochraně know-how

Dne 29. listopadu 2017 předložila Komise balíček opatření, který mají zajistit lepší ochranu práv duševního vlastnictví a podporu investic evropských společností. Přijatá opatření zahrnují posílení boje proti padělání a pirátství a snížení objemu padělaného zboží na trhu EU, zajištění stejné úrovně právní ochrany a předvídatelnost soudního rámce v celé EU, podpora průmyslu v boji proti porušování práv duševního vlastnictví a vytvoření spravedlivého a vyváženého systému pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem.

Součástí balíčku jsou 3 sdělení s názvem Vyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvám, Pokyny ke směrnici o vymáhání práv duševního vlastnictví a Stanovení přístupu EU k patentům vázaným k normě, a dále dvě zprávy, jedna o fungování memoranda o porozumění týkajícího se prodeje padělaného zboží přes internet a druhá o přezkumu směrnice o vymáhání práv duševního vlastnictví. 

Více informací je k dispozici na internetových stránkách v českém jazyce ZDE.

Komise stanovila plán prohloubení evropské hospodářské a měnové unie

Dne 6. prosince 2017 představila Komise plán na posílení eurozóny. Komise v něm navrhuje zřízení Evropského měnového fondu, která má pomáhat zemím EU znovu získat nebo zachovat přístup k trhu se státními dluhopisy, poskytovat společné jištění a fungovat jako půjčovatel poslední instance na řešení potíží bank v problémech. Komise zároveň dala podnět k diskuzi o evropském ministru hospodářství a financí, který by spojoval funkce místopředsedy Komise a předsedy Euroskupiny. Komise dále navrhuje začlenit do práva EU tzv. fiskální pakt – mezivládní dohodu pro zdravé státní rozpočty a finance, který ČR jako jediná spolu s Británií nepodepsala. Navrhuje nové rozpočtové nástroje pro eurozónu v rámci rozpočtu EU. Sem patří např.: předvstupní nástroj pro kandidáty na euro a fond pro země, které jsou zasaženy krizí a musí omezovat domácí investice. Tyto návrhy jsou součástí diskuze o budoucnosti EU, která by se měla završit do léta 2019. 

Více informací je k dispozici na internetových stránkách v českém jazyce ZDE. 

Komise doporučila Radě posunout jednání o brexitu do druhé fáze

Evropská komise vydala dne 8. prosince 2017 doporučení Evropské radě k ukončení první fáze jednání o vystoupení Velké Británie z EU. Komise je přesvědčena, že bylo dosaženo dostatečného pokroku v každé ze tří prioritních oblastí – lidských práv, dialogu o Irsku a severním Irsku a finančním vyrovnání. Nyní je na Evropské radě rozhodnout, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku a posunout jednání do druhé fáze.

Více informací je k dispozici na internetové stránce ec.europa.eu v anglickém jazyce:

Ministři zahraničí EU potvrdili vznik stálé obranné spolupráce

Ministři zahraničí 25 členských zemí EU potvrdili dne 11. prosince 2017 vznik stálé spolupráce v oblasti obrany (PESCO). Zároveň bylo zveřejněno prvních 17 společných projektů této posílené spolupráce. Česká republika se zapojí do tří z nich, týkajících se vojenské mobility, společného evropského lékařského velitelství a střediska pro unijní výcvikové mise. Všechny účastnické země se zavázaly také k pravidelnému zvyšování výdajů na obranu. 

Nový rejstřík aktů v přenesené pravomoci

EU spustila dne 12. prosince 2017 nový interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci. Ten umožňuje uživatelům přístup k údajům o vývoji schvalování aktů v přenesené pravomoci a také odběr upozornění u specifických aktů. Cílem rejstříku je zvýšit transparentnost rozhodovacího procesu v rámci EU. Akty v přenesené pravomoci jsou druhem sekundární legislativy, které se používají pro úpravu technických specifikací evropské legislativy.

Rejstřík je v anglickém jazyce (s volbou českého jazyka) k dispozici na internetové stránce: https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home

Europoslanci chtějí přitvrdit v boji proti daňovým únikům

Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (PANA) přijal dne 13. prosince 2017 doporučení k tvrdšímu postihnu daňových úniků. Podle zprávy výboru, který byl loni ustaven na základě zveřejnění takzvaných Panama papers o daňových únicích, není v některých evropských zemích dostatek politické vůle k přijetí potřebných reforem.

Výbor sestavil takzvaný černý seznam 17 států, které odmítají spolupracovat při zjišťování podrobností podezřelých finančních transakcí. Jsou mezi nimi převážně karibské a tichomořské ostrovní země. Návrh počítá rovněž se zlepšením právní ochrany takzvaných whistleblowerů, kteří na případy daňových úniků upozorňují. Zpráva výboru je v angličtině k dispozici ZDE. 

Usnesení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

Dne 14. prosince 2017 přijal Evropský parlament legislativní usnesení o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání a dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. Usnesení je v českém jazyce dostupné ZDE. 

Návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

Dne 21. prosince 2017 představila Evropská komise návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, který je k dispozici i v českém jazyce na ec.europa.eu. 

Návrh nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

Dne 21. prosince 2017 představila Evropská komise návrh nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, který je k dispozici i v českém jazyce ZDE.  

Nová studie o vydavatelích a autorech

Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu vydal v prosinci 2017 rozsáhlou studii o posílení postavení vydavatelů tisku, autorů a výkonných umělců. Studie přezkoumává články 11 a 14 – 16 navrhované směrnice, obsahuje komentáře k jednotlivým článkům a analýzu související legislativy v sedmi členských státech.

Studie je v anglickém jazyce k dispozici na internetové stránce ZDE. 

IBA vydala zprávu o advokátkách specializujících se na obchodní právo
V prosinci 2017 vydala Mezinárodní advokátní komora (IBA) zprávu o advokátkách, které se zaměřují na oblast obchodního práva. Podrobná studie je v angličtině k dispozici ZDE. 

Nové vydání CCBE Newslettru
Listopadové a prosincové vydání zpravodaje Rady evropských advokátních komor je k dispozici v českém jazyce na stránkách ZDE. 

Judikatura 

SDEU: Spojené věci C‑427/16 a C‑428/16  

Porušení hospodářské soutěže při sjednávání minimální odměny advokáta, nárok na náhradu odměny advokáta a právního poradce a dvojí zdanění odměn z DPH SDEU rozhodl ve sporech mezi „CHEZ Elektro Bulgaria“ AD a Jordanem Kocevem (C 427/16) a mezi „FrontEx International“ EAD a Emilem Janakievem (C 428/16) ohledně žádostí o vydání platebního rozkazu k úhradě náhrady odměn advokáta a právního poradce a otázkami s nimi spojenými.

SDEU rozhodl, že vnitrostátní právní úprava, která opravňuje Nejvyšší advokátní radu v Bulharsku skrze její diskreční pravomoc stanovit minimální sazby za služby advokátů a neumožňuje sjednat advokátovi a jeho klientovi odměnu nižší, aniž by se advokát nevystavil kárnému řízení, je způsobilá narušit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a národní soud musí ověřit, zda taková právní úprava odpovídá legitimním cílům a jejich dosažení.

SDEU se dále vyjádřil k otázce nároku PO a OSVČ na náhradu odměny advokáta uloženou vnitrostátním soudem, pokud byly zastupováni nikoliv advokátem, ale právním poradcem. Konstatoval, že národní právní úprava není v rozporu s SFEU ani směrnicí Rady 77/249/EHS o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a PO a OSVČ mají nárok na náhradu odměny advokáta při zastupování právním poradcem.

V poslední řadě se SDEU vyjádřil k otázce DPH coby nedílné součásti odměn advokátů registrovaných jako plátci v Bulharsku, kde však dochází tímto k dvojímu zdanění těchto odměn daní z přidané hodnoty a rozhodl, že směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládána tak, že zamezuje důsledku dvojího zdanění odměn DPH a konvenuje tak se zásadou daňové neutrality vyplývající z judikatury SDEU, která brání tomu, aby zdanění profesní činnosti osoby povinné k dani vedlo k dvojímu zdanění.

SDEU: C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL

Služba navazování kontaktů s neprofesionálními řidiči poskytovaná společností - Uber spadá do oblasti dopravy, členské státy proto mohou upravit podmínky pro poskytování této služby
Elektronická platforma Uber poskytuje pomocí aplikace pro chytré telefony úplatnou službu navazování kontaktů mezi neprofesionálními řidiči používajícími vlastní vozidlo a osobami, které se potřebují přemístit po území města. Svým rozsudkem ze dne 20. prosince 2017 Soudní dvůr prohlašuje, že taková zprostředkovatelská služba, jako je služba dotčená v původním řízení, umožňující pomocí aplikace pro chytré telefony za úplatu zprostředkovat kontakt mezi neprofesionálními řidiči používajícími vlastní vozidlo a osobami, které se potřebují přemístit po území města, musí být považována za neoddělitelně spjatou s přepravní službou, a proto musí být považována za „službu v oblasti dopravy“ ve smyslu unijního práva. Takovou službu je proto třeba vyloučit z působnosti volného pohybu služeb obecně, jakož i z působnosti směrnice o službách na vnitřním trhu a směrnice o elektronickém obchodu.  

Odbor mezinárodních vztahů ČAK