Advokát jako neadvokát? Nesmysl!


publikováno: 13.12.2017

Konkrétně se představenstvo ČAK zabývalo usnesením Krajského soudu v Praze, čj. 24 Co 317/2017-126, jako soudu odvolacího, který v otázce jmenování advokáta jako hmotněprávního opatrovníka zaujal názor, že „je-li pro hmotněprávní jednání jmenován opatrovník z řad advokátů, pak má postavení jako fyzická osoba, nejde o poskytování právní služby a jmenování opatrovníkem je vázáno na jeho souhlas“.

Ač představenstvo s tímto judikátem nesouhlasí, považuje za nezbytné s jeho právní větou seznámit advokátní stav. Jde totiž o to, že pokud by nemělo jít o výkon advokacie ze strany hmotněprávního opatrovníka – advokáta, šlo by o činnost nepojištěnou, nepodřízenou kárné odpovědnosti ve smyslu příslušných stavovských předpisů, a navíc pak by nebylo možné tuto činnost provádět za úplatu a účtovat opatrovnictví jako právní službu.

K otázce výkonu činností neslučitelných s výkonem advokacie je zřejmé, že advokát nemůže být současně „neadvokátem“. Více najdete v anonymizovaném znění soudního usnesení KS v Praze, čj. 24 Co 317/2017-126, ZDE (v kolonce, kde je slovo „advokát“, je v původním znění usnesení advokátovo jméno).

Na tento judikát upozorňuje ČAK z opatrnosti, protože není nic známo o existenci jiného soudního usnesení v obdobné věci, a proto tento dokument nelze přehlížet. Představenstvo ČAK současně uložilo Sekci pro soukromé právo, aby k dané otázce zpracovala stanovisko, se kterým Vás v co nejkratší době v Bulletinu advokacie seznámíme.

(red)