oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Právě vychází 6. číslo Bulletinu advokacie

publikováno: 20.06.2018

Vážení čtenáři, možná si také vzpomenete na poslední předprázdninové dny, kdy jsme jako žáci a studenti měli školu nejraději. Známky byly uzavřené a dva měsíce prázdnin před námi. Dnes se stejně, nebo spíš ještě víc těšíme na dovolenou, která většinou nedosahuje ani čtvrtiny prázdnin. A o tom, že uzavřeme všechny pracovní resty a odjedeme s čistým stolem, se většině z nás může jenom zdát… I tak Vám přejeme krásné léto, třeba s některým z článků aktuálního čísla BA.

Pokud musí rozvedený rodič dojíždět za dítětem daleko, je „fér“, aby negativa spojená s cestováním nesli oba rodiče

publikováno: 20.06.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) zamítl ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně, neboť jím nebyla porušena ústavně zaručená práva stěžovatele.

ÚS zamítl ústavní stížnost FVE Mozolov na zrušení licence k výrobě elektřiny ve fotovoltaické elektrárně

publikováno: 20.06.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) zamítl ústavní stížnost obchodní společnosti FVE Mozolov s. r. o. proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně, ve zbylé části ji odmítl jako návrh, k jehož projednání není příslušný.

Odborné články

Nová úprava zadávaní verejných zakázek

publikováno: 19.06.2018

Na základe verejných zákaziek (v SR verejného obstarávania) získavajú dodávatelia možnosť realizácie rozsiahlych dodávok. Realizuje sa tu značná časť spoločensky disponibilných prostriedkov. Na základe verejných zákaziek vznikajú relatívne stabilné obchodné vzťahy so zaisteným financovaním. Pre podnikateľa, ktorý zákazku získa, je minimalizované riziko, že za ním poskytnuté plnenie nedostane dohodnutú odplatu. K tomu, aby sa pri získavaní týchto zákaziek postupovalo transparentne a nediskriminačne, sa snažia prispieť aj nové smernice EÚ a na ne nadväzujúca tuzemská úprava. V príspevku ide o pojednanie o novej úprave v Českej republike s porovnaním voči úprave na Slovensku. Ide najmä o zistenie skutočnosti, či možno zákazky zadávať menej formálnym spôsobom a či sa tu rozširuje elektronizácia zadávania.

Aktuální pohled na institut extradice v kontextu judikatury Soudního dvora EU

autor: Mgr. Anna Katerina Vintrová, Mgr. Ivan Puškár
publikováno: 11.06.2018

exkluzivně Trestní právo a trestní řízení jsou jádrem státní suverenity. Spolupráce v trestních věcech je dobrovolným závazkem a stát tedy není povinen spolupracovat s ostatními v trestních věcech, pokud s tím nesouhlasí. V průběhu času však názor, že trestní právo, včetně jeho účinků, má lokální povahu, ustoupil stále rostoucí potřebě a skutečné regulaci mezinárodní právní spolupráce. Důležitými faktory v tomto ohledu jsou zvýšené přeshraniční aktivity, včetně spáchaných trestných činů, mezinárodního terorismu a rozvoje lidských práv.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

123 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. května 2018 o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř...
122 VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2018 o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 9a odst. 1...
121 VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2018, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních...
další články
Podmínky, za nichž soud může využít postup podle § 2953 obč. zák. jsou závislé od jednotlivostí a zvláštností každého konkrétního případu, a tedy není tomu stejně ve všech věcech, kdy se jedná o vysokou částku, kterou bude obviněný jako nemajetkovou újmu obětem trestných činů, jichž se dopustil, povinen uhradit, ale především jde o možnost, aby soud z důvodů zvláštního zřetele hodných náhradu škody mohl přiměřeně snížit, a to převážně ve smyslu kritérií vyslovených v nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14 (viz body 53. až 57. tohoto nálezu). Musí jít o zcela mimořádné poměry (vyžadující zvláštní zřetel), které se vymykají obvyklým poměrům, nebo jinak nespadají do běžných životních podmínek občanů v České republice.
Spor z manažerské smlouvy uzavřené mezi členem představenstva akciové společnosti a touto akciovou společností, jejímž předmětem je úprava vzájemného vztahu při plnění činností spadajících do působnosti představenstva, je sporem mezi obchodní společností a členem jejího statutárního orgánu týkajícím se výkonu funkce statutárního orgánu, k jehož projednání a rozhodnutí jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy [§ 9 odst. 3 písm. h) o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013]. To platí bez ohledu na to, zda žalobu podává sama akciová společnost, její insolvenční správce či nabyvatel (tvrzené) pohledávky z manažerské smlouvy.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR