oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Oslavme stoleté výročí!

publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Vážené advokátky a vážení advokáti!
Samostatnost české, moravské, slezské a slovenské advokacie se přirozeně váže k základům státnosti, formovaných dějinnými událostmi 20. století. Nehledě na různost té které cesty následného vývoje, jež snad v zemích dříve Koruny české byla poněkud kontinuálnější než ta na území Slovenska, byli to právě čeští, moravští, slezští a slovenští advokáti, kteří bez ohledu na různorodost regionálních podmínek a problémů neprodleně zahájili společnou diskusi o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů.

Poskytování dlouhotrvajících služeb z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Zákon č. 170/2017 sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, zasáhl významně do činnosti advokátů z pohledu daně z přidané hodnoty. Účinky bude mít novela zákona o DPH i na advokáty při poskytování advokátních služeb v období přesahujícím 12 měsíců.

Ocenění The Legal 500

publikováno: 20.04.2018

Prestižní žebříček The Legal 500: Europe, Middle East & Africa každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa podle kategorií, zaměření, projektů, klientů a dalších specifikací. V elektronické verzi získávají více než 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem snadný a okamžitý přístup k výsledkům žebříčku právních firem, jejich celosvětového pořadí včetně shrnující analýzy a aktuálních informací.

Odborné články

Změny v dani z přidané hodnoty u advokátních sdružení

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, změnil mj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), a významně tak zasáhl do úpravy daně z přidané hodnoty u advokátních sdružení. Novela nabyla účinnosti 1. 7. 2017, poskytla však všem sdružením lhůtu pro přechod na novou úpravu nejpozději k 1. lednu 2019.

Objasnění položkového rozpočtu v nabídce na veřejnou zakázku

autor: JUDr. Lukáš Zárybnický
publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Tento příspěvek se věnuje problematice objasnění položkového rozpočtu obsaženého v nabídce podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, resp. možnostem jeho opravy, a to v rámci institutu objasnění předložených údajů dle ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“).

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

65 SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. dubna 2018, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro...
64 VYHLÁŠKA ze dne 12. dubna 2018 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle...
63 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2018 o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o...
další články
Právní úprava, která vymáhání práva na náhradu škody či nemateriální újmy způsobené porušením zmíněných ustanovení směrnic nepřiměřeně ztěžuje, či dokonce znemožňuje, je v rozporu se zásadou efektivity, resp. s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem Smlouvy o Evropské unii. Jestliže vnitrostátní úprava vylučuje (faktický) soudní přezkum zajištění cizince a cizinec takový přezkum „potřebuje“ v souladu s vnitrostátními pravidly (a soudní rozhodnutí v něm vydané) k tomu, aby mohl následně uplatnit vůči státu právo na náhradu škody či nemateriální újmy vzniklé nezákonným zajištěním, jedná se o porušení unijního práva.
Závazná stanoviska dle § 14 zákona o státní památkové péči mohou mít dvojí povahu. Jednak se může jednat o samostatné rozhodnutí vydávané ve správním řízení, jednak o závazné stanovisko dle § 149 spr. ř., které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Všechna stanoviska jsou samostatnými rozhodnutími s výjimkou těch, která jsou vydána ve věci, o které rozhoduje stavební úřad.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR