oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

NS k úpravě odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie

publikováno: 21.02.2018

25 Cdo 1734/2016:Úprava odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie vyplývá ze zvýšených nároků, jež jsou na advokátní stav kladeny z důvodu vyšší míry rizika spojené s jejich činností a z důvodu nezbytnosti zajištění důvěry ve vztahu advokát - klient. Odpovědnost advokáta je v § 24 zákona o advokacii vymezena poměrně široce, má však svoje limity vyplývající z charakteru výkonu advokacie, a nastupuje proto až tehdy, pokud bylo prokázáno, že advokát nesplnil, resp. porušil svoji povinnost, kterou lze po něm s ohledem na ustanovení § 16 a § 1 odst. 2 zákona o advokacii důvodně očekávat, tedy zejména znalost právních předpisů, schopnost jejich logické a vhodné aplikace, důsledné zastupování klienta, obstarávání jeho záležitostí podle smlouvy o poskytování právních služeb a provádění činností úzce souvisejících (např. úschova listin).

Olomoucké diskusní fórum

publikováno: 20.02.2018

Startuje devátý ročník ankety Zákon roku

publikováno: 16.02.2018

Podnikatelé již podeváté rozhodnou o nejlepším právním předpisu, který má pozitivní dopad na byznys. Projekt letos vedle hlasování o nejlepší zákon otevírá diskusi oborových autorit na vývoj české legislativy podnikatelského prostředí. Projekt organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal. Nad letošním ročníkem převzala záštitu Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora.

Odborné články

Co nového přinesl rok 2018 katastru nemovitostí

autor: JUDr. Daniela Šustrová, Ing. Bc. Jaroslav Holý
publikováno: 23.02.2018

exkluzivně Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), byl od své účinnosti již sedmkrát novelizován, nikoliv však proto, že by byl špatně napsaný; změny jsou vynuceny novelizacemi jiných právních předpisů. Následující text je věnován dvěma změnám, které jsou účinné od 1. ledna 2018 a připomenutí působení jedné z hlavních zásad pozemkové evidence.

Lze akcionářům odejmout zákonem přiznaná práva, aneb kdy přestává být akcie akcií?

autor: doc. JUDr. Ivana Štenglová
publikováno: 21.02.2018

Velmi diskutovaným problémem současnosti je možnost vydání zvláštního druhu akcií (podílů), jejichž akcionáři by neměli (jen) některá zvláštní práva, ale některá práva by jim byla odebrána.[1] Takovým druhem akcií jsou (či mohou být) prioritní akcie, u těch však je (případné) odebrání hlasovacího práva „vyrovnáno“ přiznáním práva na prioritní dividendu či prioritní podíl na likvidačním zůstatku a zákon možnost jejich vydání upravuje výslovně. Bez hlasovacího práva mohou být podle § 158 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, i akcie investiční, jejichž vlastníci mají právo na odkoupení akcie na účet společnosti či podfondu, k němuž byly vydány. Lze ale odebrat akcionářům i jiná práva či lze odebrat hlasovací právo, aniž by bylo přiznáno právo na prioritní dividendu či jinou výhodu?

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

33 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 13. února 2018, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018˙2029, 2,75% Česká republika vydává...
32 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 13. února 2018, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018˙2021, 0,75% Česká republika vydává...
31 VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2018, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem,...
další články
Porušením práva na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je postup obecných soudů, které při rozhodování o osvobození od soudního poplatku nevychází z aktuálních, nýbrž z minulých nebo hypotetických budoucích majetkových poměrů žadatele; stejně toto právo porušuje požadavek na zaplacení soudního poplatku za řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí, které nepřiznává účastníkovi osvobození od soudního poplatku. K porušení práva na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod dojde tehdy, rozhodne-li Nejvyšší soud sám o žádosti o osvobození od soudního poplatku a současně o zastavení řízení pro jeho nezaplacení, aniž respektuje kompetenční ustanovení § 3 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Mezi principy právního státu patří i princip právní jistoty a předvídatelnosti práva, ze kterého plyne rovněž požadavek obdobného výkladu zákona ve srovnatelných případech, jak to vyžaduje též ústavní princip rovnosti účastníků řízení (čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky). Odchylky od těchto požadavků nejsou vyloučeny, musejí však být řádně, racionálně a ústavně konformně odůvodněny, i když jde o otázku procesního práva, kde zákon výslovně nestanoví povinnost předložit odchylný právní názor velkému senátu kolegia podle § 21 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR