oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Každý má právo mít svá práva

publikováno: 08.12.2017

Mezinárodně uznávaný Den lidských práv se blíží, celý svět si jej připomene 10. prosince. Pro evropské občany jsou tato práva stanovena v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv.

Srážky ze mzdy: nové nezabavitelné minimum (výpočty pro rok 2018) a další změny

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 07.12.2017

exkluzivně Jako každý rok se mění parametry pro srážky ze mzdy, a nejen ty exekuční. Zatímco pro rok 2017 došlo ke snížení nezabavitelného minima, pro rok 2018 dochází k jeho zvýšení, oproti roku 2017, když v tomto roce nastalo snížení, ale i ke zvýšení oproti roku 2016.

Chcete každý měsíc dostávat News ČAK? Nahlaste Váš aktuální e-mail!

publikováno: 05.12.2017

Upozorňujeme advokátky a advokáty, stejně jako koncipientky i koncipienty, že každou změnu kontaktních údajů (e-mail, telefon, webové stránky) je třeba oznámit matrice ČAK.

Odborné články

Správní právo - K otázce řádného odůvodnění druhostupňového správního rozhodnutí

autor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
publikováno: 10.12.2017

exkluzivně Nedávno jsem se setkal s otázkou, zda je přípustné, aby se v rámci odůvodnění druhostupňového rozhodnutí odvolacího správního orgánu opakovaly např. určitá data, souvětí či pasáže, de facto převzaté z napadeného prvostupňového rozhodnutí? Anebo musí správní „druhostupňový“ orgán v rámci odůvodnění přinášet vždy nové informace a právní myšlenky, které prvostupňový správní orgán neuplatnil? Možno tvrdit, že takové „opakující se“ druhostupňové rozhodnutí trpí vadou nepřezkoumatelnosti?

Srážky ze mzdy: nové nezabavitelné minimum (výpočty pro rok 2018) a další změny

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 07.12.2017

exkluzivně Jako každý rok se mění parametry pro srážky ze mzdy, a nejen ty exekuční. Zatímco pro rok 2017 došlo ke snížení nezabavitelného minima, pro rok 2018 dochází k jeho zvýšení, oproti roku 2017, když v tomto roce nastalo snížení, ale i ke zvýšení oproti roku 2016.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

419 VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a...
418 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení...
417 VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu...
další články
Opomenutým důkazem je zejména takový důkaz, jehož provedení má zásadní význam pro posouzení otázky viny, avšak obecný soud jej bez věcně adekvátního odůvodnění zamítne, eventuálně zcela opomene, což znamená, že ve vlastních rozhodovacích důvodech o něm ve vztahu k jeho zamítnutí nebyla zmínka buď žádná, či toliko okrajová a obecná, neodpovídající povaze a závažnosti věci.
Ověřil-li notář totožnost (a existenci) zahraniční právnické osoby z důkazních prostředků, které přímo neprokazují její aktuální existenci, ale pouze tak, že zjistí, že je v českém obchodním rejstříku zapsána její organizační složka působící na území České republiky, pak zjištění totožnosti této právnické osoby (a prokázání její aktuální existence, které je s ověřením totožnosti nerozlučně spjato) nebylo provedeno řádně. Zápis organizační složky zahraniční právnické osoby s jistotou nevypovídá o tom, že zahraniční právnická osoba stále existuje a může být ztotožněna. Nesprávný postup notáře při zjišťování totožnosti účastníka notářského zápisu ale sám o sobě nevede k závěru, že notářský zápis se svolením k vykonatelnosti není exekučním titulem ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) ex. řádu. Jediným následkem toho, že totožnost některého z účastníků nebyla ověřována důsledně a nebylo proto zjištěno, že některý z účastníků již neexistuje, případně že na jeho místě vystupuje někdo jiný, by pro účely vykonávacího řízení bylo zastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. s odůvodněním, že výkon rozhodnutí (exekuce) je nepřípustný, protože je zde jiný důvod (zde případná neexistence oprávněné v době sepisu předmětných notářských zápisů), pro který nelze rozhodnutí vykonat.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR